Učni načrt predmeta

Predmet:
Radiokemija
Course:
Radiochemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Ecotechnologies, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-742
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Ljudmila Benedik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defence of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BENEDIK, Ljudmila, TRDIN, Miha. Determination of low level Np-237 by various techniques. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. 2017, vol. 126, str. 208-213. DOI: 10.1016/j.apradiso.2017.02.005. [COBISS.SI-ID 30270247].
2. BENEDIK, Ljudmila, PILAR, Anja Marija, PROSEN, Helena. Comparison of decomposition techniques for solid samples with emphasis on actinide content determination. Journal of Environmental Radioactivity. 2020, vol. 213, str. 106144-1-106144-8. ISSN 0265-931X. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2019.106144. [COBISS.SI-ID 33120551].
3. PLANINŠEK, Petra, SMODIŠ, Borut, BENEDIK, Ljudmila. Uptake of natural radionuclides from contaminated soil into vegetables and consequent dose assessment. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. 2018, 7 str. ISSN 0236-5731. DOI: 10.1007/s10967-018-6221-6. [COBISS.SI-ID 31735591].
4. KRMPOTIĆ, Matea, ROŽMARIĆ, Martina, BENEDIK, Ljudmila. Evaluation of several electrolyte mixture-cathode material combinations in electrodeposition of americium radioisotopes for alpha-spectrometric measurements. Applied Radiation and Isotopes. 2017, vol. 128, str. 158-164. ISSN 0969-8043. DOI: 10.1016/j.apradiso.2017.07.005. [COBISS.SI-ID 30648359].
5. .BENEDIK, Ljudmila, PILAR, Anja Marija, Prosen, Helena, JAĆIMOVIĆ, Radojko, Povinec, P. Pavel. Determination of ultra-trace levels of uranium and thorium in electrolytic copper using radiochemical neutron activation analysis. Applied Radiation and Isotopes. 2021, vol. 175, str. 109801-1-109801-6. ISSN 0969-8043. DOI: 10.1016/j.apradiso.2021.109801. [COBISS.SI-ID 66887427].