Učni načrt predmeta

Predmet:
Radiokemija
Course:
Radiochemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Ecotechnologies, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-742
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Ljudmila Benedik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed first level studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Radionuklidi in uporaba radiokemijskih metod:
- Jedrske reakcije in kemija radioaktivnih izotopov;
- Proizvodnja radionuklidov in označenih spojin;
- Kemijske separacije radioaktivnih spojin;
- Jedrska energija in njeni vplivi na okolje, kemija jedrskega gorivnega cikla;
- Radionuklidi v geokemiji, kozmokemiji in v znanosti o življenju;
- Radioaktivni sledilci pri kemijskih raziskavah;
- Kemija naravnih in umetnih radionuklidov v okolju.

Radionuclides and applications of radiochemical methods:
- Nuclear reactions and chemistry of radioactive isotopes;
- Production of radionuclides and labelled compounds;
- Chemical separations of radioactive compounds;
- Nuclear energy and its environmental effects, chemistry of the nuclear fuel cycle;
- Radionuclides in geo-, cosmo- chemistry and in the life sciences;
- Radiotracers in chemical research;
- Chemistry of natural and man-made radionuclides in the environment.

Temeljna literatura in viri / Readings:

G. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg, C. Ekberg. Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 4th Edition. Kidlington: Academic Press (2013), ISBN 978-0-12-405897-2.
J.-V. Kratz, K. H. Lieser. Nuclear and Radiochemistry, 3rd Edition. Weinheim: Wiley-VCH (2013), ISBN 978-3-527-32901-4.
J. Lehto, X. Hou. Chemistry and Analysis of Radionuclides: Laboratory Techniques and Methodology. Weinheim: Wiley - VCH (2011), ISBN 978-3-527-32658-7.
M. F. L'Annunziata. Handbook of Radioactivity Analysis, 3rd Edition. London: Academic Press (2012), ISBN: 978-0-12-384873-4.
G. F. Knoll. Radiation Detection and Measurements, 4th Edition. N.Y.: John Wiley & Sons (2011), ISBN: 978-1-118-02691-5.
D. A. Atwood. Radionuclides in the Environment. John Wiley & Sons (2010), ISBN: 978-0-470-71434-8.
W. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg. Modern Nuclear Chemistry. John Wiley & Sons (2017), ISBN: 978-1-119-32848-3.
N. Tsoulfanidis, S. Landsberger. Measurement and Detection of Radiation, 5th Edition: CRC Press (2021). ISBN 970-0-367-74340-4.

Ciljani izbor znanstvenih objav. / Targeted selection of scientific publications.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z radiokemijskimi postopki in tehnikami za izbrane
aplikacije.

Cilj se navezuje na kompetence:
- Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter razvoj kritične in samokritične presoje;
- Sposobnost uporabe znanja na akademski ravni in v praksi;
- Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju;
- Kooperativnost, delo v skupini in v mednarodnem okolju;
- Obvladovanje specifičnosti rokovanja z radioaktivnimi snovmi, še posebej pri delu z odprtimi viri ionizirajočih sevanj.

The objective of the course is to acquaint a student with radiochemical procedures and techniques for selected applications.

This objective is related to competences:
- Command of research methods, procedures and processes, and well-formed skills for critical judgment;
- Critical thinking at both academic level and in practice;
- Communication ability and skills in the international environment;
- Ability to work in a team and in international environment;
- Command for specific handling of radioactive materials and in particular for work with open sources of ionising radiation.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Poznati in razumeti osnovne principe radiokemije;
- Pojasniti specifičnosti kemijskih separacij radioaktivnih spojin;
- Izbrati ustrezen radiokemijski postopek za določitev iskanega radionuklida;
- Uporabiti primeren radioaktiven sledilec pri specifični aplikaciji;
- Presoditi pomen posameznega radionuklida jedrskega gorivnega cikla s kemijskega stališča;
- Napovedati kemijsko obnašanje izbranega radionuklida v okolju;
- Vzpostaviti sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju radiokemije.

- Know and understand basic principles of radiochemistry;
- Explain specificities of chemical separations of radioactive compounds;
- Select appropriate radiochemical procedure for determination of a given radionuclide;
- Apply suitable radioactive tracer for a specific application;
- Judge the importance of particular radionuclide of the nuclear fuel cycle from the chemical point of view;
- Predict chemical behaviour of a selected radionuclide in the environment;
- Establish the ability to communicate in English in the field of radiochemistry.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja.
Seminar.
Vključevanje v projekte za reševanje izbranih problemov.
Priprava seminarske predstavitve.

Lectures.
Seminar work.
Participation in projects for solving selected problems.
Preparation of the seminar presentation.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defence of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BENEDIK, Ljudmila, TRDIN, Miha. Determination of low level Np-237 by various techniques. Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. 2017, vol. 126, str. 208-213. DOI: 10.1016/j.apradiso.2017.02.005. [COBISS.SI-ID 30270247].
2. BENEDIK, Ljudmila, PILAR, Anja Marija, PROSEN, Helena. Comparison of decomposition techniques for solid samples with emphasis on actinide content determination. Journal of Environmental Radioactivity. 2020, vol. 213, str. 106144-1-106144-8. ISSN 0265-931X. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2019.106144. [COBISS.SI-ID 33120551].
3. PLANINŠEK, Petra, SMODIŠ, Borut, BENEDIK, Ljudmila. Uptake of natural radionuclides from contaminated soil into vegetables and consequent dose assessment. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. 2018, 7 str. ISSN 0236-5731. DOI: 10.1007/s10967-018-6221-6. [COBISS.SI-ID 31735591].
4. KRMPOTIĆ, Matea, ROŽMARIĆ, Martina, BENEDIK, Ljudmila. Evaluation of several electrolyte mixture-cathode material combinations in electrodeposition of americium radioisotopes for alpha-spectrometric measurements. Applied Radiation and Isotopes. 2017, vol. 128, str. 158-164. ISSN 0969-8043. DOI: 10.1016/j.apradiso.2017.07.005. [COBISS.SI-ID 30648359].
5. .BENEDIK, Ljudmila, PILAR, Anja Marija, Prosen, Helena, JAĆIMOVIĆ, Radojko, Povinec, P. Pavel. Determination of ultra-trace levels of uranium and thorium in electrolytic copper using radiochemical neutron activation analysis. Applied Radiation and Isotopes. 2021, vol. 175, str. 109801-1-109801-6. ISSN 0969-8043. DOI: 10.1016/j.apradiso.2021.109801. [COBISS.SI-ID 66887427].