Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje
Course:
Environmental Technologies - Selected Topics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-744
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Peter Glavič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Predstavitev seminarske naloge
60
Seminar work presentation
Ustni izpit
40
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. P. Glavič, Updated Principles of Sustainable Engineering, Processes, 10/5, 870, 24 pp., 2022 https://doi.org/10.3390/pr10050870
2. P. Glavič, Quantities and Units in Chemical and Environmental Engineering, Standards 2022, 2, 4, 42–51, https://doi.org/10.3390/standards2010004.
3. P. Glavič, Evolution and Current Challenges of Sustainable Consumption and Production, Sustainability, 13(16), 9379, 2021; ISSN 2071-1050.
4. P. Glavič, Review of the International Systems of Quantities and Units Usage, Standards, 2021,1, 2–16. https://doi.org/10.3390/standards1010002.
5. P. Glavič, Novak Pintarič, Z., Bogataj, M., Process Design and Sustainable Development – a European Perspective, Processes, 2021, 9/1, 148 (23 str.), doi 10.3390/pr9010148.