Učni načrt predmeta

Predmet:
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali
Course:
Environmentally-Friendly Piezoelectric Ceramic Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-745
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar
Zagovor reševanja izbranega primera
50 %
Defense of the case-study
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MAKAROVIČ, Maja, KOMELJ, Matej, ROJAC, Tadej. Domain-wall pinning and defect ordering in BiFeO3BiFeO3 probed on the atomic and nanoscale. Nature communications. 2020, vol. 11, str. 1762-1-1762-8. DOI: 10.1038/s41467-020-15595-0. [COBISS.SI-ID 33296423]
2. HREŠČAK, Jitka, DRAŽIĆ, Goran, DELUCA, Marco, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz, DAPIAGGI, Monica, ROJAC, Tadej, MALIČ, Barbara, BENČAN, Andreja. Donor doping of K0.5Na0.5NbO3 ceramics with strontium and its implications to grain size, phase composition and crystal structure. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219. [Print ed.], 2017, vol. 37, iss. 5, str. 2073-2082, ilustr., doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.12.053. [COBISS.SI-ID 4638715].
3. BENČAN, Andreja, OVEISI, Emad, HASHEMIZADEH, Sina, VEERAPANDIYAN, Vignaswaran K., HOSHINA, Takuya, ROJAC, Tadej, DELUCA, Marco, DRAŽIĆ, Goran, DAMJANOVIĆ, Dragan. Atomic scale symmetry and polar nanoclusters in the paraelectric phase of ferroelectric materials. Nature communications. 2021, vol. 12, no. 1, str. 3509-1-3509-9, DOI: 10.1038/s41467-021-23600-3. [COBISS.SI-ID 65810179]
4. KHOMYAKOVA, Evgeniya, ŠADL, Matej, URŠIČ, Hana, DANIELS, John, MALIČ, Barbara, BENČAN, Andreja, DAMJANOVIĆ, Dragan, ROJAC, Tadej. Self-poling of BiFeO3 thick films. ACS applied materials & interfaces, ISSN 1944-8244. [Print ed.], 2016, vol. 8, no. 30, str. 19626-19634, doi: 10.1021/acsami.6b05885. [COBISS.SI-ID 29643559].
5. ROJAC, Tadej, URŠIČ, Hana, BENČAN, Andreja, MALIČ, Barbara, DAMJANOVIĆ, Dragan. Mobile domain walls as a bridge between nanoscale conductivity and macroscopic electromechanical response. Advanced functional materials, ISSN 1616-301X, 2015, vol. 25, no. 14, str. 2099-2108, doi: 10.1002/adfm.201402963. [COBISS.SI-ID 28359975].