Učni načrt predmeta

Predmet:
Hidrologija in okolje
Course:
Hydrology and Environment
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-747
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Sonja Lojen
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Rovan, L., Zuliani, T., Horvat, B., Kanduč, T., Vreča, P., Jamil, Q., Čermelj, B., Bura-Nakić, E., Cukrov, N., Štrok, M., Lojen, S. 2021. Uranium isotopes as a possible tracer of terrestrial authigenic carbonate. Science of the Total Environment 797, 149103.
2. Rovan, L., Lojen, S., Zuliani, T., Kanduč, T., Petrič, M., Horvat, B., Rusjan, S., Štrok, M. 2020. Comparison of Uranium Isotopes and Classical Geochemical Tracers in Karst Aquifer of Ljubljanica River Catchment (Slovenia). Water 12, 2064.
3. Rusjan, S., Sapač, K., Petrič, M., Lojen, S., Bezak, N. 2019. Identifying the hydrological behavior of a complex karst system using stable isotopes. Journal of Hydrology 577, 123956.
4. Dominguez-Villar, D., Vazquez-Navarro, J.A., Krklec, K., Lojen, S., Fairchild, I.J. 2017. Laminated tufa sediments formed from overflow karst springs: Controls on their deposition and carbon–oxygen isotope records. Sedimentology 64, 1274-1288.
5. Domínguez-Villar, D., Lojen, S., Krklec, K., Kozdon, R., Edwards, L. R., Cheng, H. 2018i. Ion microprobe δ18O analyses to calibrate slow growth rate speleothem records with regional δ18O records of precipitation. Earth and planetary science letters 482, 367-376.