Učni načrt predmeta

Predmet:
Ihtiologija z ribiško biologijo
Course:
Ichthyology and Fisheries
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-748
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Lovrenc Lipej
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski/angleški - Slovene/English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. HORVAT, M., DEGENEK, N., LIPEJ, L., SNOJ TRATNIK, J., FAGANELI, J. (2014). Trophic transfer and accumulation of mercury in ray species in coastal waters affected by historic mercury mining (Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea). Environmental science and pollution research international, 21, 6, 4163-4176. http://dx.doi.org/10.1007/s11356-013-2262-0, doi: 10.1007/s11356-013-2262-0. [COBISS.SI-ID 2981199]
2. LIPEJ, L., MAVRIČ, B., ODORICO, R., KOCE, U. (2016). The diet of the Mediterranean shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii roosting along the Slovenian coast. Acrocephalus 37, 170/171, 151-158.
3. PITACCO, V., LIPEJ, L., MAVRIČ, B., MISTRI, M., MUNARI, C. (2017). Comparison of benthic indices for the evaluation of ecological status of three Slovenian transitional water bodies (northern Adriatic). Marine pollution bulletin [v tisku], http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17309311, doi: 10.1016/j.marpolbul.2017.10.085.
4. AZZURRO, E., BOLOGNINI, L., DRAGIČEVIĆ, B., DRAKULOVIC, D., DULČIĆ, J., FANELLI, E., GRATI, F., KOLITARI, J., LIPEJ, L., MAGALETTI, E., MARKOVIĆ, O., MATIĆ-SKOKO, S., MAVRIČ, B., MILONE, N., JOKSIMOVIĆ, A., TOMANIĆ, J., SCARPATO, A., TUTMAN, P., VRDOLJAK, D., ZAPPACOSTA, F. (2018). Detecting the occurrence of indigenous and non-indigenous megafauna through fishermen knowledge : a complementary tool to coastal and port surveys. Marine pollution bulletin, [in press], doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.01.016.
5. FAGANELI, J., FALNOGA, I., HORVAT, M., KLUN, K., LIPEJ, L., MAZEJ, D. (2018). Selenium and mercury interactions in apex predators from the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea). Nutrients, 10, 3, 278-1-278-11, doi: 10.3390/nu10030278