Učni načrt predmeta

Predmet:
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih
Course:
Invasion ecology and importance of interspecific interactions in ecosystems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-749
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Al Vrezec
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Izpit (pogoj je pozitivna ocena)
50
Exam (condition is positive score)
Seminar
50
Seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JUSSILAA, Japo, VREZEC, Al, JAKLIČ, Martina, KUKKONENA, Hobo, MAKKONEN, Jenny, KOKKO, Harri. Aphanomyces astaci isolate from latently infected stone crayfish (Austropotamobius torrentium) population is virulent. Journal of invertebrate pathology, ISSN 0022-2011, 2017, vol. 149, str. 15-20, doi: 10.1016/j.jip.2017.07.003. [COBISS.SI-ID 4378959]
2. RATAJC, Urška, BRESKVAR, Martin, DŽEROSKI, Sašo, VREZEC, Al. Differential responses of coexisting owls to annual small mammal population fluctuations in temperate mixed forest. Ibis. Apr. 2022, vol. 164, iss. 2, str. 535-551, ilustr. ISSN 1474-919X. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.13029, DOI: 10.1111/ibi.13029. [COBISS.SI-ID 86789379]
3. VREZEC, Al, SAUROLA, Pertti, AVOTINS, Andris, KOCIJANČIČ, Stiven, SULKAVA, Seppo. A comparative study of Ural Owl Strix uralensis breeding season diet within its European breeding range, derived from nest box monitoring schemes. V: VREZEC, Al (ur.), WERNHAM, Chris (ur.). Proceedings of the final EURAPMON conference. [S. l.]: Taylor and Francis, 2018. Vol. 65, iss. s1, str. s85-s95. Bird study, Vol. 65, iss. S1, 2018. ISSN 0006-3657. https://doi.org/10.1080/00063657.2018.1553026, DOI: 10.1080/00063657.2018.1553026. [COBISS.SI-ID 4919887]
4. BRAMBILLA, Mattia, SCRIDEL, Davide, BAZZI, Gaia, ILAHIANE, Luca, IEMMA, Aaron, PEDRINI, Paolo, BASSI, Enrico, BIONDA, Radames, MARCHESI, Luigi, GENERO, Fulvio, TEUFELBAUER, Norbert, PROBST, Remo, VREZEC, Al, KMECL, Primož, MIHELIČ, Tomaž, BOGLIANI, Giuseppe, SCHMID, Hans, ASSANDRI, Giacomo, PONTARINI, Renato, BRAUNISCH, Veronika, ARLETTAZ, Raphaël, CHAMBERLAIN, Dan. Species interactions and climate change : how the disruption of species co-occurrence will impact on an avian forest guild. Global change biology. Print ed. 2020, vol. 26, iss. 3, str. 1212-1224. ISSN 1354-1013. http://dx.doi.org/10.1111/gcb.14953, DOI: 10.1111/gcb.14953. [COBISS.SI-ID 5282383]
5. ŽAGAR, Anamarija, CARRETERO, Miguel A., VREZEC, Al, DRAŠLER, Katarina, KALIONTZOPOULOU, Antigoni. Towards a functional understanding of species coexistence : ecomorphological variation in relation to whole-organism performance in two sympatric lizards. Functional ecology, ISSN 0269-8463, 2017, vol. 31, iss. 9, str. 1780-1791, ilustr. http://dx.doi.org/10.1111/1365-2435.12878, doi: 10.1111/1365-2435.12878. [COBISS.SI-ID 4728998]