Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz anorganske kemije
Course:
Inorganic chemistry: Selected topics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-750
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Matic Lozinšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
60
Oral exam
Seminar
40
Seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Lozinšek, G. J. Schrobilgen: The world of krypton revisited. Nature Chemistry 2016, 8, 732.
2. M. Lozinšek, H. P. A. Mercier, G. J. Schrobilgen: Mixed Noble-Gas Compounds of Krypton(II) and Xenon(VI); [F5Xe(FKrF)AsF6] and [F5Xe(FKrF)2AsF6]. Angewandte Chemie International Edition 2021, 60, 8149–8156. (Hot Paper)
3. M. Lozinšek, H. P. A. Mercier, D. S. Brock, B. Žemva, G. J. Schrobilgen: Coordination of KrF2 to a Naked Metal Cation, Mg2+. Angewandte Chemie International Edition 2017, 56, 6251–6254. (Hot Paper).
4. M. Lozinšek: Hydroxylammonium Tetrafluoridooxidovanadate(V) – (NH3OH)[VOF4]. Acta Chimica Slovenica 2015, 62, 378–384.
5. M. Lozinšek, E. Goreshnik, B. Žemva: Lead Fluoridooxidovanadates(V), Pb(V2O2F8), Pb(VOF5), and Mixed Valent Fluoridooxidovanadate(IV,V), Pb3F(V4O3F18). Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2012, 638, 2123–2128.