Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz anorganske kemije
Course:
Inorganic chemistry: Selected topics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-750
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Boris Žemva
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
80
Oral exam
Seminar
20
Seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BROCK, David S., SCHROBILGEN, Gary J., ŽEMVA, Boris; Noble-gas chemistry. V: REEDIJK, Jan (ur.), POEPPELMEIER, Kenneth (ur.). Comprehensive Inorganic Chemistry II : from elements to applications. 2nd ed. Burlington: Elsevier. 2013, vol. 1, p. 755-822.
2. TAVČAR, Gašper, ŽEMVA, Boris. [Li(XeF2)n](AF6)[Li(XeF2)n](AF6) (A = P, As, Ru, Ir), the first xenon(II) compounds of lithium, Synthesis, Raman spectrum, and crystal structure of [Li(XeF2)3](AsF6)[Li(XeF2)3](AsF6). Inorganic Chemistry, 2013, vol. 52, p. 4319-4323.
3. LOZINŠEK, Matic, GORESHNIK, Evgeny A., ŽEMVA, Boris. Silver(I) Tetrafluoridooxidovanadate(V) - Ag[VOF4]. Acta Chimica Slovenica, 2014, vol. 61, p. 542-547.
4. RADAN, Kristian, GORESHNIK, Evgeny A., ŽEMVA, Boris. Xenon(II) Polyfluoridotitanates(IV): Synthesis and structural characterization of [Xe2F3]+ and [XeF]+ salts. Angewandte Chemie International edition, 2014, vol. 53, p. 13713-13719.
5. LEVSTIK, Adrijan, FILIPIČ, Cene, TAVČAR, Gašper, ŽEMVA, Boris. Femtosecond tunneling of polarons in Pb5Cr3F19. Journal of advanced dielectrics, 2014, vol. 4, p. 1450020-1-1450020-5.