Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz biotehnologije
Course:
Selected topics on Biotechnology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotehnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-751
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. David Dobnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
angleščina, slovenščina / English, Slovenian
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Projekt – delo na primeru
100
Project – case study
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. DOBNIK, David, KOGOVŠEK, Polona, JAKOMIN, Tjaša, KOŠIR, Nejc, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, LESKOVEC, Maja, KAMINSKY, Stephen M., MOSTROM, Janet, LEE, Hyunmi, RAVNIKAR, Maja. Accurate quantification and characterization of adeno-associated viral vectors. Frontiers in microbiology. 2019, vol. 10, str. 1-13. ISSN 1664-302X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.01570/full, DOI: 10.3389/fmicb.2019.01570. [COBISS.SI-ID 5125199]
2. BOGOŽALEC KOŠIR, Alexandra, SPILSBERG, Bjørn, HOLST-JENSEN, Arne, ŽEL, Jana, DOBNIK, David. Development and inter-laboratory assessment of droplet digital PCR assays for multiplex quantification of 15 genetically modified soybean lines. Scientific reports. 2017, vol. 7, str. 1-11. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-017-09377-w.pdf
3. DOBNIK, David, DEMŠAR, Tina, HUBER, Ingrid, GERDES, Lars, BROEDERS, Sylvia, ROOSENS, Nancy, DEBODE, Frédéric, BERBEN, Gilbert, ŽEL, Jana. Inter-laboratory analysis of selected genetically modified plant reference materials with digital PCR. Analytical and bioanalytical chemistry. 2018, vol. 410, iss. 1, str. 211-221
4. KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, COLL RIUS, Anna, STARE, Katja, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, MERZEL, Franci, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Structural basis for the multitasking nature of the potato virus Y coat protein. Science advances. 2019, vol. 5, no. 7, str. 1-13, ilustr. ISSN 2375-2548. https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw3808, DOI: 10.1126/sciadv.aaw3808. [COBISS.SI-ID 5135183]
5. PECMAN, Anja, KUTNJAK, Denis, MEHLE, Nataša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, PIRNAT, Patricija, ADAMS, Ian, BOONHAM, Neil, RAVNIKAR, Maja. High-throughput sequencing facilitates characterisation of a ʺforgottenʺ plant virus : the case of a henbane mosaic virus infecting tomato. Frontiers in microbiology. 2018, vol. 9, str. 1-11. ISSN 1664-302X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.02739/abstract, DOI: 10.3389/fmicb.2018.02739. [COBISS.SI-ID 4877391]