Učni načrt predmeta

Predmet:
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije
Course:
Nuclear Fusion as an Environmentally friendly Source of Energy
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-351
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Mozetič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ocena laboratorijskega dela oziroma eksperimentalnih spretnosti
20
Experimental skills and ability for working in a laboratory
Seminarska naloga
40
Seminar
Ustni zagovor seminarske naloge
40
Oral defence of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BREZINŠEK, Sebastijan, ČADEŽ, Iztok, ČEKADA, Miha, DRENIK, Aleksander, GOSAR, Žiga, KELEMEN, Mitja, MARKELJ, Sabina, MOZETIČ, Miran, NEMANIČ, Vincenc, PANJAN, Matjaž, PELICON, Primož, PRIMC, Gregor, VAVPETIČ, Primož, ZALOŽNIK, Anže, ZAPLOTNIK, Rok, et al. Plasma-wall interaction studies within the EUROfusion Consortium: progress on plasma-facing components development and qualification. Nuclear fusion, ISSN 0029-5515, Aug. 2017, vol. 57, no. 11, str. 116041-1-116041-9, doi: 10.1088/1741-4326/aa796e.
2. DRENIK, Aleksander, MOURKAS, Angelos, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, PANJAN, Peter, ALEGRE, Daniel, TABARÉS, Francisco L. Erosion of a-C:H in the afterglow of ammonia plasma. Journal of nuclear materials, ISSN 0022-3115. [Print ed.], 2016, vol. 475, str. 237-242, doi: 10.1016/j.jnucmat.2016.04.011.
3. MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka, STOICA, Silviu-Daniel, IONUT VIZIREANU, Sorin, DINESCU, Gheorghe, ZAPLOTNIK, Rok. Oxygen atom loss coefficient of carbon nanowalls. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 2015, vol. 333, str. 107-213, doi: 10.1016/j.apsusc.2015.02.020.
4. DRENIK, Aleksander, MOZETIČ, Miran, et al., JET EFDA Contributors. Mass spectrometry analysis of the impurity content in N2 seeded discharges in JET-ILW. Journal of nuclear materials, ISSN 0022-3115, 2015, vol. 463, p.684-687, doi: 10.1016/j.jnucmat.2014.12.084.
5. MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka, KOVAČ, Janez, ZAPLOTNIK, Rok, MODIC, Martina, BALAT-PICHELIN, Marianne. Formation and reduction of thin oxide films on a stainless steel surface upon subsequent treatments with oxygen and hydrogen plasma. Thin solid films, ISSN 0040-6090., 2015, vol. 591, part B, str. 186-193, doi: 10.1016/j.tsf.2015.02.007