Učni načrt predmeta

Predmet:
Kemija okoljskih sistemov
Course:
Chemistry of Environmental Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-753
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
50 20 20 10 200 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
25
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Ustni izpit
25
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŽIVKOVIĆ, Igor, KOTNIK, Jože, BEGU, Ermira, FAJON, Vesna, HORVAT, Milena, et al. Enhanced mercury reduction in the South Atlantic Ocean during carbon remineralization. Marine pollution bulletin. 2022, vol. 178, str. 1-113644-10-113664. ISSN 0025-326X. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2022.113644
2. BONSIGNORE, Maria, SALVAGIO MANTA, Daniela, BARSANTI, Mattia, CONTE, Fabio, DELBONO, Ivana, HORVAT, Milena, QUINCI, Enza Maria, SCHIRONE, Antonio, SHLYAPNIKOV, Yaroslav, SPROVIERI, Mario. Mercury isotope signatures in sediments and marine organisms as tracers of historical industrial pollution. Chemosphere. [Print ed.]. 2020, vol. 258, str. 127435-1-127435-13. ISSN 0045-6535. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.127435.
3. RUBINO, Angelo, OGRINC, Nives, FAJON, Vesna, HORVAT, Milena, et al. Biogeochemical, isotopic and bacterial distributions trace oceanic abyssal circulation. PloS one, 2016, 11, 1, 0145299-1-0145299-12.
4. KOVAČIČ, Ana, GYS, Celine, GULIN, Martin Rafael, GORNIK, Tjaša, KOSJEK, Tina, HEATH, David John, COVACI, Adrian, HEATH, Ester. Kinetics and biotransformation products of bisphenol F and S during aerobic degradation with activated sludge. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. 2021, part a, str. 124079-1-124079-10. ISSN 0304-3894. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.124079.
5. VEROVŠEK, Taja, KRIZMAN MATASIĆ, Ivona, HEATH, David John, HEATH, Ester. Investigation of drugs of abuse in educational institutions using wastewater analysisis. Science of the total environment. 2021, vol. 799, str. 150013-1-150013-10, ilustr. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150013.