Učni načrt predmeta

Predmet:
Koloidna kemija okolja
Course:
Environmental Colloid Chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-754
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Nives Ogrinc
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ORTIZ, Anna, JIN, Lixin, OGRINC, Nives, KAYE, Jason P., KRAJNC, Bor, MA, Lin. Dryland irrigation increases accumulation rates of pedogenic carbonate and releases soil abiotic CO2 . Scientific reports. 2022, vol. 12, str. 464-1-464-12. ISSN 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-021-04226-3.
2. PLESTENJAK, Gregor, ELER, Klemen, MIHELIČ, Rok, FERLAN, Mitja, OGRINC, Nives, KRAJNC, Bor, VODNIK, Dominik. Can additional air supply enhance decomposition processes in sludge treatment reed beds?. Journal of environmental management. 2021, vol. 277, art no.111511, 1-8. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.111511.
3. Ivanić, Maja; Durn, Goran; Škapin, Srečo D.; Sondi, Ivan Size-related mineralogical and surface physicochemical properties of the mineral particles from the recent sediments of the Eastern Adriatic Sea // Chemosphere, 249 (2020), 126531, 12 doi:10.1016/j.chemosphere.2020.126531
4. ČADEŽ, Vida, LEONARDI, Adrijana, KRIŽAJ, Igor, KAZAZIĆ, Saša, SALOPEK SONDI, Branka, SONDI, Ivan. Formation and morphogenesis of a cuttlebone's aragonite biomineral structures for the common cuttlefish (Sepia officinalis) on the nanoscale: Revisited. J. Colloid. Interface Sci. 354, 95-104, 2017.
5. BAZZARO, M., OGRINC, Nives, RELITTI, Federica, LUCCHI, R. G., GIANI, Michele, ADAMI, Gianpiero, PAVONI, Elena, DE VITTOR, Cinzia. Geochemical signatures of intense episodic anaerobic oxidation of methane in near-surface sediments of a recently discovered cold seep (Kveithola trough, NW Barents Sea). Marine geology. [Print ed.]. 2020, vol. 425, str. 106189-1-106189-15. ISSN 0025-3227. DOI: 10.1016/j.margeo.2020.106189.