Učni načrt predmeta

Predmet:
Materiali in ekologija
Course:
Materials and Ecology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-757
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Srečo Davor Škapin
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Predstavitev seminarske naloge
50 %
Seminar presentation
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ŠKRLEP, Luka, SUVOROV, Danilo, ŽUNIČ, Vojka, ŠKAPIN, Srečo D. Photocatalytic activity of hierarchically structured, thermally stable, anatase particles. RSC advances, 2015, vol. 5, issue 34, str. 26769-26776.
2. ŠKAPIN, Srečo D., ČADEŽ, Vida, SUVOROV, Danilo, SONDI, Ivan. Formation and properties of nanostructured colloidal manganese oxide particles obtained through the thermally controlled transformation of manganese carbonate precursor phase. Journal of colloid and interface science, 2015, vol. 457, str. 35-42.
3. REMŠKAR, Maja, TAVČAR, Gašper, ŠKAPIN, Srečo D. Sparklers as a nanohazard : size distribution measurements of the nanoparticles released from sparklers. Air quality, atmosphere & health, 2015, vol. 8, no. 2, str. 205-211.
4. MANDRINO, Djordje, PAULIN, Irena, MAČEK, Marjeta, ŠKAPIN, Srečo D. Physical and chemical treatments influence on the thermal decomposition of a dolomite used as a foaming agent. Journal of thermal analysis and calorimetry 2017, vol. 131, str. 1125-1134.
5. ŠKAPIN, Srečo D., PIRNAT, Urša, JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Microwave dielectric properties, crystal structure, and microstructure of the Bi3Nb1−xTaxO7Bi3Nb1−xTaxO7 solid solution. Journal of the American Ceramic Society, 2015, vol. 98, no. 12, str. 3818-3823.