Učni načrt predmeta

Predmet:
Materiali in ekologija
Course:
Materials and Ecology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-757
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Srečo Davor Škapin
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second-cycle studies in natural sciences or engineering or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

1. Osnove znanosti o materialih:
- fizikalne in kemijske lastnosti materialov v povezavi z zgradbo, kristalno strukturo in mikrostrukturo.
2. Vpliv materialov in proizvodnje materialov na okolje:
- ekološko sporni funkcionalni materiali in njihova alternativa,
- ekološko sporni procesi proizvodnje materialov in njihova alternativa,
- ekološko sporni nanomateriali,
- recikliranje materialov.
3. Ekološki aspekti v povezavi z materiali za trajnostni razvoj:
- materiali za obnovljive in trajnostne energetske vire,
- trajnostni konstrukcijski materiali,
- trajnostni biomateriali.

1. Basics of materials science:
- physical and chemical properties of materials in relation to composition, crystal structure and microstructure.
2. Environmental impact of materials and production of materials:
- environmentally questionable functional materials and their alternatives,
- ecologically questionable materials production processes and their alternatives,
- ecologically questionable nanomaterials,
- recycling of materials.
3. Ecological aspects in relation to materials for sustainable development:
- materials for renewable and sustainable energy,
- sustainable building materials,
- sustainable biomaterials.

Temeljna literatura in viri / Readings:

W. D. Callister, D. G. Rethwisch. Materials Science and Engineering. John Wiley & Sons (2010). ISBN-13: 978-1118319222.
J. R. Groza, J. F. Shackelford, E. J. Lavernia, M. T. Powers. Materials Processing Handbook. CRC Press (2007). ISBN-13: 978-0849332166.
Y. Gogotsi. Nanomaterials Handbook. CRC Press (2006). ISBN-13: 978-8123902470.
M. Ashby. Materials and Sustainable Development. Butterworth-Heinemann (2015). ISBN-13: 978-
0081001769.
F. D. Bloss. Crystallography and Crystal Chemistry: An Introduction. Holt, Rinehart and Winston (1994). ISBN-13: 978-09399950379.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Pri predmetu se študenti seznanijo z osnovami vede o materialih in vplivom materialov ter proizvodnje materialov na okolje.

Predmet študente pripravi za raziskovalno in aplikativno delo na področju vpliva materialov na okolje.

In the scope of the course students become acquainted with the basics of materials science and influence of materials and production of materials on environment.

The course prepares students for basic and applied research in the field of environmental impact of materials.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- osnov vpliva strukture na funkcionalne lastnosti materialov,
- vpliva materialov in procesov proizvodnje materialov na okolje,
- vpliva nanomaterialov na okolje,
- potrebe po materialih za trajnostni razvoj.

Študent bo na osnovi pridobljenega znanja pridobil sposobnost za raziskovalno in aplikativno delo na področju vpliva materialov na okolje.

Knowledge and understanding:
- basics of structure-properties relationship in functional materials,
- influence of materials and their production on environment,
- influence of nanomaterials on environment,
- the need for materials for sustainable
development.

The student will be prepared for basic and applied research in the field of environmental impact of materials.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, konzultacije.

Lectures, seminar work, consultations.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Predstavitev seminarske naloge
50 %
Seminar presentation
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KUZMIĆ, Nina, ŠKAPIN, Srečo D., NELO, Mikko, JANTUNEN, Heli, SPREITZER, Matjaž. Room temperature fabrication and post-impregnation of LMO-ST composites: engineering and modelling of dielectric properties. Open ceramics. 2023, vol. 16, str. 100495-1-100495-10.
2. KUZMIĆ, Nina, ŠKAPIN, Srečo D., NELO, Mikko, JANTUNEN, Heli, SPREITZER, Matjaž. Dielectric properties of upside-down SrTiO3/Li2MoO4 composites Fabricated at room temperature. Frontiers in materials. 2021, vol. 8, str. 669421-1- 669421-10
3. AVDIBEGOVIĆ Dženita, BARBIER Elke, JAKLIČ Blaž, ŠKAPIN Srečo D., SPREITZER Matjaž, BINNEMANS, Koen. Removal of copper and iron from ethanolic solutions by an anion exchange resin and its implication to rare-earth magnet recycling, Chemosphere, Vol. 330, July 2023, 138603.
4. STARE Katarina, STARE Jernej, ŠKAPIN, Srečo D., SPREITZER, Matjaž, MEDEN Anton, Structure Determination and Analysis of the Ceramic Material La0.987Ti1.627Nb3.307O13 by Synchrotron and Neutron Powder Diffraction and DFT Calculations, Crystals, 2023, vol. 13, 439.
5. USKOKOVIĆ Vuk, IGNJATOVIĆ Nenad, ŠKAPIN, Srečo D., USKOKOVIĆ Dragan, P. Germanium-doped hydroxyapatite: Synthesis and characterization of a new substituted apatite, Ceramics Int. 2022, vol. 48, 27693-27702.