Učni načrt predmeta

Predmet:
Modeliranje v okolju
Course:
Modeling in the Environment
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-758
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Rudolf Rajar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem se dokaže osvojitev predvidenih študijskih rezultatov
50 %
Defence of the seminar work where the students demonstrate they master the learning outcomes of the course
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Rajar, Rudolf, Četina, Matjaž, Horvat, Milena, Žagar, Dušan. Mass Balance Of Mercury In The Mediterranean Sea. Marine Chemistry, Issn 0304-4203. [Print Ed.], 2007, Vol. 107, No. 1, Str. 89-102. [Cobiss.Si-Id 20322343].
2. Horvat, Milena, Kotnik, Jože, Ogrinc, Nives, Rajar, Rudolf, Žagar, Dušan, Fajon, Vesna, Živković, Igor, Bratkič, Arne, Begu,Ermira, Snoj Tratnik, Janja, Mazej, Darja, Jagodic, Marta, Kocman, David, Stajnko, Anja, Falnoga, Ingrid, Sprovieri, Francesca, Pirrone, Nicola. Mercury In The Mediterranean : Environment And Health Implications. V: Ogrinc, Nives (Ur.), Potočnik, Doris (Ur.), Faganeli, Jadran (Ur.). Dynamics Of Biogeochemical Systems : processes and modeling : conference program and abstracts. [Ljubljana]: National Institute of Biology: Jožef Stefan Institute, [2015], str. 41. [COBISS.SI-ID 28914983].
3. ČETINA, Matjaž, RAJAR, Rudolf, HATIĆ, Vanja, ŠIRCA, Andrej. Matematično modeliranje toplotne obremenitve spodnje Save pri nuklearni elektrarni Krško = Mathematical modeling of thermal pollution of lower Sava river at the nuclear power plant Krško. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774. [Tiskana izd.], jun. 2013, letn. 62, str. 131-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 6284641].
4. Hatić, Vanja, Širca, Andrej, Rajar, Rudolf. Determination of mixing length of a strong thermal discharge in a planned run-of-the-river reservoir. V: Sharing experience for safe and sustainable water storage : proceedings [of the] 9th ICOLD European Club Symposium, 10-12 April 2013, Venice, Italy. Roma: ITCOLD (Italian Committee on Large Dams), cop. 2013, str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 36837125].
5. Calibration Of Three-Dimensional Model PCFLOW3D – A Comparison With Measurements From The Yatsushiro Sea And The Sea Of Japan. Rudi Rajar, Matjaž Četina , Acta hydrotechnica, vol. 30, no. 52, pp. 37-50, 2017.