Učni načrt predmeta

Predmet:
Odzivi na stres v morskem okolju
Course:
Stress responses in marine environment
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-761
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Andreja Ramšak
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Seminar
50 %
Seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. RASPOR DALL'OLIO, Lucija, BERAN, Alfred, FLANDER-PUTRLE, Vesna, MALEJ, Alenka, RAMŠAK, Andreja. Diversity of dinoflagellate symbionts in scyphozoan hosts from shallow environments : the Mediterranean Sea and Cabo Frio (Rio de Janeiro, Brazil). Frontiers in marine science. May 2022, vol. 9, str. 1-13, ilustr. ISSN 2296-7745. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.867554, DOI: 10.3389/fmars.2022.867554.
2. ROSSI, Sergio, BRAMANTI, Lorenzo, HORTA, Paulo, ALLCOCK, A. Louise, CARREIRO-SILVA, Marina, COPPARI, Martina, VIANNEY, Denis, HADJIOANNOU, Louis, ISLA, Enrique, JIMENEZ, Carlos, JOHNSON, Mark, MOHN, Christian, OREJAS, Covadonga, RAMŠAK, Andreja, REIMER, James, RINKEVICH, Baruch, RIZZO, Lucia, SALOMIDI, Maria, SAMAAI, Toufiek, SCHUBERT, Nadine, SOARES, Marcelo, THURSTAN, Ruth H., VASSALLO, Paolo, ZIVERI, Patrizia, ZORRILLA-PUJANA, Juanita. Protecting global marine animal forests. Science. 27 May. 2022, vol. 376, iss. 6596, str. 929. ISSN 0036-8075. https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abq7583, DOI: 10.1126/science.abq7583.
3. BAJT, Oliver, RAMŠAK, Andreja, MILUN, Vesna, ANDRAL, Bruno, ROMANELLI, Giulia, ALFONSO, Scarpato, MITRIĆ, Milena, KUPUSOVIĆ, Tarik, KLJAJIĆ, Zoran, ANGELIDIS, Michael, ÇULLAJ, Algi, GALGANI, François. Assessing chemical contamination in the coastal waters of the Adriatic Sea using active mussel biomonitoring with Mytilus galloprovincialis. Marine pollution bulletin. 2019, vol. 141, str. 283-298. ISSN 0025-326X. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2019.02.007
4. ROSNER, Amalia, ARMENGAUD, Jean, BALLARIN, Loriano, BARNAY-VERDIER, Stéphanie, CIMA, Francesca, VARELA COELHO, Ana, DOMART-COULON, Isabelle, DROBNE, Damjana, GENEVIERE, Anne-Marie, JEMEC KOKALJ, Anita, KOTLARSKA, Ewa, RAMŠAK, Andreja, et al. Stem cells of aquatic invertebrates as an advanced tool for assessing ecotoxicological impacts. Science of the total environment. 1 Jun. 2021, vol. 771, str. [1-23], ilustr. ISSN 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720380967?via%3Dihub#!, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.144565.
5. MITRIĆ, Milena, RAMŠAK, Andreja. Sampling site specific biomarker responses in Mediterranean mussels from the Adriatic Sea. Bulletin of environmental contamination and toxicology. [Online ed.]. 2021, vol.106, iss. 2, str. 310-317. ISSN 1432-0800. https://link.springer.com/article/10.1007/s00128-020-03083-6#citeas, DOI: 10.1007/s00128-020-03083-6.