Učni načrt predmeta

Predmet:
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov
Course:
Environmentally friendly functionalization of organic materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-763
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Alenka Vesel
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca
50 %
Oral exam, in which the candidate demonstrates his/her knowledge and understanding of the essential course content, and presents how this new knowledge can be included in his/her research project – in front of the course leader and postgraduate's project supervisor
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran. New developments in surface functionalization of polymers using controlled plasma treatments. Journal of physics. D, Applied physics, ISSN 0022-3727, 2017, vol. 50, no. 29, str. 293001-1-293001-21, doi: 10.1088/1361-6463/aa748a.
2. VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, PRIMC, Gregor. Surface modification of PS polymer by oxygen-atom treatment from remote plasma : initial kinetics of functional groups formation. Applied Surface Science. 2021, vol. 561, str.15058-1-15058-7. ISSN 0169-4332. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.150058.
3. LOJEN, Dane, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka. Optimization of surface wettability of polytetrafluoroethylene (PTFE) by precise dosing of oxygen atoms. Applied Surface Science. [Print ed.]. 2022, vol. 598, str. 153817-1-153817-7. ISSN 0169-4332. DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.153817.
4. VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, KOVAČ, Janez, MOZETIČ, Miran. Initial stages in functionalization of polystyrene upon treatment with oxygen plasma late flowing afterglow. Plasma sources science & technology, ISSN 0963-0252, 2018, vol. 27, no. 9, str. 094005-1-094005-9, doi: 10.1088/1361-6595/aad486.
5. VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran. Evolution of the surface wettability of PET polymer upon treatment with an atmospheric-pressure plasma jet. Polymers, ISSN 2073-4360, 2020, vol. 12, no. 1, str. 87-1-87-25, doi: 10.3390/polym12010087.