Učni načrt predmeta

Predmet:
Organska analiza
Course:
Organic Analysis
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-764
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Ester Heath
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Predstavitev
50 %
Presentation
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ČESEN, Marjeta, LENARČIČ, Kaja, MISLEJ, Vesna, LEVSTEK, Meta, KOVAČIČ, Ana, CIMRMANČIČ, Bernardka, URANJEK ŽEVART, Nataša, KOSJEK, Tina, HEATH, David John, SOLLNER DOLENC, Marija, HEATH, Ester. The occurrence and source identification of bisphenol compounds in wastewaters. Science of the Total Environment, 2018, 616-617, 744-752.
2. COVACI, A., HORVAT, M., HEATH, E., KOSJEK, T., MAZEJ, D., SNOJ TRATNIK, J., et al. Urinary BPA measurements in children and mothers from six European member states: overall results and determinants of exposure. Environmental Research, 2015, 141, 77-85.
3. KOSJEK, Tina, NEGREIRA, Noelia, HEATH, Ester, LOPEZ DE ALDA, Miren, BARCELÓ, Damià. Aerobic activated sludge transformation of vincristine and identification of the transformation products. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2017, vol. 610/611, str. 892-904.
4. KOSJEK, Tina, NEGREIRA, Noelia, HEATH, Ester, LOPEZ DE ALDA, Miren, BARCELÓ, Damià. Biodegradability of the anticancer drug etoposide and identification of the transformation products. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344.
5. KOSJEK, Tina, PERKO, Silva, ŽIGON, Dušan, HEATH, Ester. Fluorouracil in the environment : analysis, occurrence, degradation and transformation. Journal of chromatography. A, ISSN 0021-9673, 2013, vol. 1290, str. 62-72.