Učni načrt predmeta

Predmet:
Organska kemija za trajnostni razvoj
Course:
Organic chemistry for the sustainable development
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-766
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Stojan Stavber
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
60 %
Seminar
Ustni izpit
40 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Čebular, K.; Božić; B.; Stavber, S. : 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin as a Precatalyst for Activation of Carbonyl Functionality ; Molecules 2019, 24, 2608-2622.
2. PREBIL, Rok, STAVBER, Stojan. The α-chlorination of aryl methyl ketones under aerobic oxidative conditions. Advanced Synthesis & Catalysis, ISSN 1615-4150. [Print ed.], 2014, vol. 356, no. 6, str. 1266- 1274, doi: 10.1002/adsc.201301012.
3. PREBIL, Rok, STAVBER, Gaj, STAVBER, Stojan. Aerobic oxidation of alcohols by using a completely metal-free catalytic system. European journal of organic chemistry, ISSN 1434-193X, 2014, vol. 2014, no. 2, str. 395-402, doi: 10.1002/ejoc.201301271.
4. AJVAZI, Njomza, STAVBER, Stojan. Direct cross-coupling of alcohols with O-nucleophiles mediated by N-iodosuccinimide as a precatalyst under mild reaction conditions. Catalysts, ISSN 2073-4344, 2021, vol. 11, no. 7, str. 858-1-858-11, doi: 10.3390/catal11070858.
5. STAVBER, Gaj, STAVBER, Stojan. Towards greener fluorine organic chemistry : direct electrophilic fluorination of carbonyl compounds in water and under solvent-free reaction conditions. Advanced Synthesis & Catalysis, ISSN 1615-4150. [Print ed.], 2010, vol. 352, no. 16, str. 2838-3846, doi: 10.1002/adsc.201000477.