Učni načrt predmeta

Predmet:
Orodja za nadzor kakovosti okolja
Course:
Tools for the Environmental Quality Control
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-766
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
30 %
Seminar
Ustni izpit
30 %
Oral examination
Zagovor projekta - reševanje primera
40 %
Presentation of the project - solving the case
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ROVAN, Leja, ZULIANI, Tea, HORVAT, Barbara, KANDUČ, Tjaša, VREČA, Polona, JAMIL, Qasim, ČERMELJ, Branko, BURA-NAKIĆ, Elvira, CUKROV, Neven, ŠTROK, Marko, LOJEN, Sonja. Uranium isotopes as a possible tracer of terrestrial authigenic carbonate. Science of the total environment. 2021, vol. 797, str. 149103-1- 149103-12. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149103.
2. MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Cr speciation in foodstuffs, biological and environmental samples : methodological approaches and analytical challenges : a critical review. TrAC. Trends in analytical chemistry. 2020, vol. 127, str. 115888-1-115888-24. ISSN 0165-9936. DOI: 10.1016/j.trac.2020.115888.
3. BASU, Nilandri, HORVAT, Milena, EVERS, David C., ZASTENSKAYA, Irina, WEIHE, Pal, TEMPOWSKI, Joanna. A state-of-the-science review of mercury biomarkers in human populations worldwide between 2000 and 2018. Environmental health perspectives. 2018, vol. 126, no. 10, str. 106001-1-106001-14, ilustr. ISSN 1552-9924. DOI: 10.1289/EHP3904.
4. KONTIĆ, Branko, DERMOL, Urška. Confronting reality in strategic environmental assessment in Slovenia - Costs and benefits. Environmental impact assessment review, ISSN 0195-9255. [Print ed.], 2015, vol. 50, str. 42-52, doi: 10.1016/j.eiar.2014.08.002.
5. GRUŠOVNIK, Tomaž. Environmental denial: why we fail to change our environmentally damaging practices. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2012, vol. 27, fasc. 1, str. 91-106. [COBISS.SI-ID 2358227].