Učni načrt predmeta

Predmet:
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov
Course:
Radioactive and Nuclear Methods for the Study of Processes
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-769
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borut Smodiš
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defence of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SMODIŠ, Borut, PESSOA BARRADAS, Nuno, RIDIKAS, Danas, BODE, Peter, LANDSBERGER, Sheldon. An E-learning tool as living book for knowledge preservation in neutron activation analysis. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. [in press] 2020, 7 str. ISSN 0236-5731. DOI: 10.1007/s10967-020-07129-1.
2. RUPNIK, Sebastjan, SMODIŠ, Borut, JAZBEC, Anže. Recent modifications of a TRIGA reactor for NAA and other applications. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2020, vol. 325, str. 817-821, DOI: 10.1007/s10967-020-07131-7.
3. SMODIŠ, Borut. Thirty years of k0-NAA at JSI, Ljubljana : implementation, progress, achievements. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2018, vol. 315, str. 685-688, doi: 10.1007/s10967-017-5633-z.
4. ŠTROK, Marko, SMODIŠ, Borut, MAZEJ, Darja. Bi-210 - from interference to advantage in Pb-210 determination with liquid scintillation counter, Applied radiation and isotopes, ISSN 0969-8043, 2016, vol. 109, str. 296-300, doi: 10.1016/j.apradiso.2015.12.049.
5. SMODIŠ, Borut, ČERNE, Marko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, BENEDIK, Ljudmila. Transfer of uranium and radium to Chinese cabbage from soil containing elevated levels of natural radionuclides. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2015, vol. 306, iss. 3, str. 685-694, doi: 10.1007/s10967-015-4198-y.