Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar I
Course:
Seminar I
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Ecotechnologies, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-772
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisna seminarska naloga
70 %
Written seminar work
Ustna predstavitev z zagovorom seminarske naloge
30 %
Oral presentation with the defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KOTNIK, Jože, HORVAT, Milena, BEGU, Ermira, SHLYAPNIKOV, Yaroslav, SPROVIERI, Francesca, PIRRONE, Nicola. Dissolved gaseous mercury (DGM) in the Mediterranean Sea : spatial and temporal trends. Marine Chemistry, 2017, 193, 8-19.
2. BRATKIČ, Arne, VAHČIČ, Mitja, KOTNIK, Jože, OBU, Kristina, BEGU, Ermira, WOODWARD, E. Malcolm S., HORVAT, Milena. Mercury presence and speciation in the South Atlantic Ocean along the 40°S transect. Global biogeochemical cycles, 2016, 30, 2, 105-119.
3. RUBINO, Angelo, OGRINC, Nives, FAJON, Vesna, HORVAT, Milena, et al. Biogeochemical, isotopic and bacterial distributions trace oceanic abyssal circulation. PloS one, 2016, 11, 1, 0145299-1-0145299-12.
4. ČESEN, Marjeta, LENARČIČ, Kaja, MISLEJ, Vesna, LEVSTEK, Meta, KOVAČIČ, Ana, CIMRMANČIČ, Bernardka, URANJEK ŽEVART, Nataša, KOSJEK, Tina, HEATH, David John, SOLLNER DOLENC, Marija, HEATH, Ester. The occurrence and source identification of bisphenol compounds in wastewaters. Science of the total environment, 2018, 616-617, 744-752.
5. KOSJEK, Tina, NEGREIRA, Noelia, HEATH, Ester, LOPEZ DE ALDA, Miren, BARCELÓ, Damià. Aerobic activated sludge transformation of vincristine and identification of the transformation products. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2017, vol. 610/611, str. 892-904.