Učni načrt predmeta

Predmet:
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov
Course:
Systems, Facilities and Materials for Alternative Energy Sources
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-775
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Boris Orel
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni del izpita
30 %
Written part of the exam
Ustni del izpita
30 %
Oral part of the exam
Seminarska naloga
40 %
Seminar work
Seminar in ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca. K predstavitvi so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu in v projektu.
Seminar and oral exam, in which the candidate demonstrates his/her knowledge and understanding of the essential course content, and presents how this new knowledge can be included in his/her research project – in front of the course leader and postgraduate's project supervisor.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. MIHELČIČ, Mohor, FRANCETIČ, Vojmir, KOVAČ, Janez, SURCA, Angelja Kjara, OREL, Boris, KUNIČ, Roman, PEROS, Dimitrios., Novel sol-gel based selective coatings : from coil absorber coating to high power coating. Solar energy materials and solar cells, 2015, vol. 140, 232-248. [COBISS.SI-ID 7094113]).
2. HAJZERI, Metka, SLEMENIK PERŠE, Lidija, KOŽELJ, Matjaž, OREL, Boris, ŠURCA VUK, Angela. Structural investigation of ormolytes for EC devices : IR spectroscopic characterization and relation between viscoelastic properties, conductivity and optical modulation. Solar energy materials and solar cells, ISSN 0927-0248. [Print ed.], Aug. 2015, vol. 139, str. 51-64. http://ac.els-cdn.com/S0927024815001105/1-s2.0-S0927024815001105- main. pdf?_tid=ff4913d0-e291-11e4-b775- 00000aab0f02&acdnat=1429007920_1015989770459ec6202c344a3c71ca78, doi: 10.1016/j.solmat.2015.03.005. [COBISS.SI-ID 5675802]).
3. MIHELČIČ, Mohor, SURCA, Angelja Kjara, JERMAN, Ivan, OREL, Boris, ŠVEGL, Franc, MOULKI, Hakim, FAURE, Cyril, CAMPET, Guy, ROUGIER, Aline, Comparison of electrochromic properties of Ni [sub] 1-xO in lithium and lithium-free aprotic electrolytes: from Ni [sub] 1-xO pigment coatings to flexible electrochromic devices. Solar energy materials and solar cells, 2014, vol. 120, 116-130. [COBISS.SI-ID 5335578].
4. SLEMENIK PERŠE, Lidija, MIHELČIČ, Mohor, OREL, Boris. Rheological and optical properties of solar absorbing paints with POSS-treated pigments. Materials chemistry and physics, ISSN 0254-0584. [Print ed.], Jan. 2015, vol. 149/150, str. 368-377. [COBISS.SI-ID 5607706].
5. SURCA, Angelja Kjara, KOŽELJ, Matjaž, OREL, Boris. Comparison of electrochromic devices with V- and Sn/Mooxide counter electrodes and (3-glycidoxypropyl)trimethoxysilane-based ormolytes with three different lithium salts. Solar energy materials and solar cells, ISSN 0927-0248. [Print ed.], Sep. 2014, vol. 128, str. 166- 177. [COBISS.SI-ID 5508122].