Učni načrt predmeta

Predmet:
Napredne obdelave materialov
Course:
Advanced Processing of Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-776
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Uroš Cvelbar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second-cycle studies in natural sciences or engineering or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Pregled procesnih plazem
- Nizkotlačne in atmosferske plazme
- Uporaba plazem v industrijskih procesih za obdelavo materialov
- Plazemska aktivacija površin
- Selektivno plazemsko jedkanje materialov
- Nano-strukturiranje površin
- Plazemska sinteza (nano)materialov
- Hladno upepeljevanje
- Razgradnja toksičnih materialov
- Dekontaminacija površin
- Nanosi nanomaterialov na površine
- Študije primerov uporabe (Polimerni kompoziti in tehnologije za njihovo obdelavo, ipd.)

- Overview of processing plasmas
- Low-pressure versus atmospheric pressure plasmas
- Application of plasmas into industrial processes for material treatment
- Plasma surface activation
- Selective etching of materials
- Nanostructuring surfaces
- Plasma synthesis of (nano)materials
- Cold ashing
- Degradation of toxic materials
- Decontamination of surfaces
- Depositions of nanomaterials
- Case studies (Polymer composites and technologies for their treatments)

Temeljna literatura in viri / Readings:

F.F. Chen, J.P. Chang: Lecture Notes on Principles of Plasma Processing, Springer, 2013.
M.A. Lieberman, A.J. Lichtenberg: Principles of Plasma Discharges and Material Processing, John Wiley
and Sons, 2005.
M. Sankaran (ed): Plasma Processing of Nanomaterials, CRC, 2011.
H. Rauscher, M. Perucca, G. Buyle (ed): Plasma Technologies for Hyperfunctional Surfaces: Food,
Biomedical and Textile Applications, Wiley-VCH, 2010.
J. Friedrich: The Plasma Chemistry of Polymer Surfaces: Advanced Techniques for Surface Design, Wiley,
2012.

Ciljani izbor in razprava o aktualnih znanstvenih objavah, predvsem v uglednih revijah. / Targeted selection
and discussion of scientific publications, particularly distinguished journals.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznanitev študentov z naprednimi obdelavami materialov, ki temeljijo predvsem na uporabi termodinamsko neravnovesnih stanj plinov oz. plazemskih obdelavah. Te obdelave so namreč ekološko neoporečne, omogočajo pa spremembe ali sinteze materialov na atomarnem nivoju gradnik-po-gradnik. Med procesnimi plazmami so se uveljavile predvsem nizkotlačne in atmosferske plazme, ki so primerne tudi za široko industrijsko uporabo. Pri predmetu študenti spoznajo osnovne interakcije plazme z materiali in procese, ki vodijo do njihove aktivacije, selektivnega jedkanja, hladnega upepeljevanja, nanostrukturiranja ali sinteze novih materialov. Spoznajo tudi plazemske procese za razgradnje toksičnih substanc in materialov ter dekontaminacije površin. Predavanja vsebujejo tudi prikaz nekaterih tehnoloških rešitev v industriji, kar omogoča študentom kritično oceno uporabnosti novih procesnih tehnologij za materiale v praksi.

Cilj se navezuje na kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik,
- sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
- sposobnost uporabe znanja v praksi in
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki
drugih disciplin in področij.

The objective of this course is to introduce students with advanced processing of materials, which are based mostly on use of thermodynamically nonequilibrium states of gas called plasma processing. The major benefits of this processing are ecological advantages and modifications or synthesis of materials on atomic scale atom-by-atom. The most useful plasmas for industrial environment are low or atmospheric pressure processing plasmas. Within this course, students gain knowledge on principles of plasma-surface interactions and material processing, which leads to surface activation, selective etching, cold ashing, surface nanostructuring and synthesis of new materials. Students become familiar with plasma processes for degradation of toxic materials and decontamination of surfaces. The lectures include the case studies of technological solutions for industrial applications, which enable students’ critical assessment of applicability of processing technologies for materials in practice.

This objective is related to competences:
- mastering of methods and techniques of sensor technologies,
- ability to carry out independent as well as team R&D work,
- ability to use the knowledge in practice,
- and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to communicate with experts from other disciplines and fields.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študent bo na osnovi pridobljenega znanja:
- razumel lastnosti posameznih plazem in procesov, ki potekajo ob interakciji plazme z materiali;
- izbral pravilne parametre plazme pri uporabi v procesih, s katerimi lahko izboljšamo različne lastnosti površin materialov, sintetiziramo nove materiale ali jih razgradimo;
- izbral primerno okolju prijazno in učinkovito tehnoloških rešitev za obdelavo materialov;
- razumel fizikalne in kemijske postopke, ki potekajo v teh procesih;
- spoznal ekonomske vidike za uporabo teh tehnoloških postopkov v industrijskem okolju;
- vzpostavil sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju materialov in tehnologije za njihovo obdelavo.

The student will:
- understand the plasma properties and processes, which occur during plasma material processing;
- select proper plasma and its parameters for processing, which will further improve material surface properties, enable synthesis of new materials or cause their decomposition;
- select a proper advanced environmentally friendly technological procedures for material processing;
- understand underlying physical and chemical mechanisms of these processes;
- learn about the commercial perspectives of the implementation of these technological procedures into industrial environment;
- establish the ability to communicate in English in the field of materials and technologies for their treatment.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, seminar, delo v laboratoriju, konzultacije.

Interactive lectures, seminar, work in laboratory, consultations.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work.
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SANTHOSH, Neelakandan Marath, UPADHYAY, Kush K., FILIPIČ, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, MONTEMOR, Maria de Fátima, CVELBAR, Uroš. Widening the limit of capacitance at high frequency for AC line-filtering applications using aqueous carbon-based supercapacitors. Carbon. 2023, vol. 203, str. 686-694. DOI: 10.1016/j.carbon.2022.12.026.
2. KOVAČIČ, Ana, MODIC, Martina, HOJNIK, Nataša, ŠTAMPAR, Martina, GULIN, Martin Rafael, NANNOU, Christina, KORONAIOU, Lelouda-Athanasia, HEATH, David John, WALSH, James L., ŽEGURA, Bojana, LAMBROPOULOU, Dimitra A., CVELBAR, Uroš, HEATH, Ester. Degradation and toxicity of bisphenol A and S during cold atmospheric pressure plasma treatment. Journal of Hazardous Materials. 2023, vol. 454, art. 131478, str. [1]-12,DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.131478.
3. OBERLINTNER, Ana, SHVALYA, Vasyl, VASUDEVAN, Aswathy, VENGUST, Damjan, LIKOZAR, Blaž, CVELBAR, Uroš, NOVAK, Uroš. Hydrophilic to hydrophobic : ultrafast conversion of cellulose nanofibrils by cold plasma fluorination. Applied Surface Science. [Print ed.]. 15 Apr. 2022, vol. 581, str. 1-8., DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.152276.
4. SREMAČKI, Ivana, KOS, Špela, BOŠNJAK, Maša, JUROV, Andrea, SERŠA, Gregor, MODIC, Martina, LEYS, Christophe, CVELBAR, Uroš, NIKIFOROV, Anton. Plasma damage control : from biomolecules to cells and skin. ACS applied materials & interfaces. 2021, vol. 13, no. 39, str. 46303–46316. DOI: 10.1021/acsami.1c12232.
5. HOJNIK, Nataša, MODIC, Martina, WALSH, James L., ŽIGON, Dušan, JAVORNIK, Uroš, PLAVEC, Janez, ŽEGURA, Bojana, FILIPIČ, Metka, CVELBAR, Uroš. Unravelling the pathways of air plasma induced aflatoxin B 1 degradation and detoxification. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. Sep. 2021, vol. 403, str. 1-29, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.123593.