Učni načrt predmeta

Predmet:
Napredne obdelave materialov
Course:
Advanced Processing of Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-776
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Uroš Cvelbar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work.
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. CVELBAR, Uroš, CANAL, Cristina, HORI, Masaru. Plasma-inspired biomaterials : editorial. Journal of physics. D, Applied physics, ISSN 0022-3727, 2017, vol. 50, no. 4, str. 040201-1-040201-4, doi: 10.1088/1361- 6463/50/4/040201. [COBISS.SI-ID 30115367].
2. PULIYALIL, Harinarayanan, FILIPIČ, Gregor, CVELBAR, Uroš. Recent advances in the methods for designing superhydrophobic surfaces. V: SALIH, Mohammed Salih (ur.). Surface energy. Rijeka: InTech. cop. 2015, str. 311-335. [COBISS.SI-ID 29233959].
3. THOMAS, Sabu (urednik), CVELBAR, Uroš (urednik). Micro- and nano-structured interpenetrating polymer networks : from design to applications. Hoboken: Wiley, 2016. XVI, 406 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978- 1-118-13817-5. [COBISS.SI-ID 29456167].
4. BARANOV, Oleg B., BAZAKA, K., KERSTEN, Heinrich, KEIDAR, Michael, CVELBAR, Uroš, XU, S. F., LEVCHENKO, Igor. Plasma under control : advanced solutions and perspectives for plasma flux management in material treatment and nanosynthesis. Applied physics reviews, ISSN 1931-9401, 2017, vol. 4, no. 4, str. 041302-1-041302-33, doi: 10.1063/1.5007869. [COBISS.SI-ID 31010599].
5. HOJNIK, Nataša, CVELBAR, Uroš, TAVČAR-KALCHER, Gabrijela, WALSH, James L., KRIŽAJ, Igor. Mycotoxin decontamination of food : cold atmospheric pressure plasma versus "classic" decontamination. Toxins : Elektronski vir, ISSN 2072-6651, 2017, vol. 9, no. 5, str. 151-1-151-19, doi: 10.3390/toxins9050151. [COBISS.SI-ID 30460967].