Učni načrt predmeta

Predmet:
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju
Course:
Speciation of Elements in Biological Systems and Environment
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-778
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Radmila Milačič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem se dokaže osvojitev študijskega gradiva in prikaz enega primera speciacijske analize v okolju ali bioloških sistemih
50 %
Defence of the seminar work where the student demonstrate achievements of the study programme and presenting one case of speciation analysis in the environment or biological systems
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. A critical overview of Cr speciation analysis based on high performance liquid chromatography and spectrometric techniques. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2014, 29, 427-443, doi: 10.1039/C3JA50198A.
2. PEETERS, Kelly, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. The use of isotopically enriched tin tracers to follow the transformation of organotin compounds in landfill leachate. Water research, 2014, 53,297-309, doi: 10.1016/j.watres.2014.01.034.
3. DRINČIĆ, Ana, ŠČANČAR, Janez, ZULIANI, Tea, NIKOLIĆ, Irena, MILAČIČ, Radmila. Simultaneous speciation of chromate, arsenate, molybdate and vanadate in alkaline samples by HPLC-ICP-MS at different concentration levels of vanadate. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2017, 32, 2200- 2209, doi: 10.1039/C7JA00273D.
4. MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Cr speciation in foodstuffs, biological and environmental samples : methodological approaches and analytical challenges : a critical review. TrAC, Trends in analytical chemistry, 2020, 127, 115888-1-115888-24, doi: 10.1016/j.trac.2020
5. MARKOVIĆ, Katarina, ČEMAŽAR, Maja, SERŠA, Gregor, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Speciation of copper in human serum using conjoint liquid chromatography on short-bed monolithic disks with UV and post column ID-ICP-MS detection. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2022, 12 str., doi: 10.1039/D2JA00161F.