Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v procesno varnost
Course:
Introduction to the Process Safety
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-781
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Marko Gerbec
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt, ali seminarsko delo. K predstavitvi so vabljeni vsi študenti pri predmetu in sodelavci pri v projektu/seminarju.
100 %
Oral exam, in which the candidate demonstrates his/her knowledge and understanding of the essential course content, and presents how this can be included in his/her research project or seminar work. The presentation shall be attended also by all students at the curse and project/seminar participants.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. GERBEC, Marko, ANEZIRIS, Olga. Uncertainties in failure rates in the LNG bunkering risk assessment. Safety science. 2022, 152, 105774-1-105774-13, DOI: 10.1016/j.ssci.2022.105774.
2. ANEZIRIS, Olga, GERBEC, Marko, KOROMILA, Ioanna, NIVOLIANITOU, Zoe, PILO, Francesco, SALZANO, Ernesto. Safety guidelines and a training framework for LNG storage and bunkering at ports. Safety science. 2021, 138, 105212-1-105212-11. DOI: 10.1016/j.ssci.2021.105212.
3. GERBEC, Marko. Safety change management - a new method for integrated management of organizational and technical changes. Safety science, 2017, 100, 225-234, doi: 10.1016/j.ssci.2016.07.006.
4. GERBEC, Marko, VIDMAR, Peter, PIO, Gianvito, SALZANO, Ernesto. A comparison of dispersion models for the LNG dispersion at port of Koper, Slovenia. Safety science. 2021, 144, 105467-1-105467-16. DOI: 10.1016/j.ssci.2021.105467.
5. LEVOVNIK, David, GERBEC, Marko, DIMOVSKI, Vlado. The role of leadership in process safety management system - no process safety management system is an island. Chemical engineering transactions. 2019, 74, 1375-1380. DOI: 10.3303/CET1974230.