Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v procesno varnost
Course:
Introduction to the Process Safety
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-781
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gašper Tavčar
Sodelavci / Lecturers:
izr. prof. dr. Marko Gerbec
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Znanje, ki je ekvivalentno izobrazbi druge stopnje ali univerzitetni izobrazbi s področja naravoslovja ali tehnologije.

Knowledge, which is equivalent to a second level or university degree from natural sciences or technology

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Značilnosti preteklih večjih nesreč (zgodovinski pregled, trendi, odziv družbe).
- Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj za vidik procesne varnosti (metode za ugotavljanje virov nevarnosti, izdelava scenarijev nesreč, metode in orodja za ocenjevanje teže posledic in njihove verjetnosti, potencial za verižne nesreče).
- Uporaba rezultatov ocene tveganja (varnostne analize) za zniževanje tveganj, presoja sprejemljivosti in vplivov na okolje, načrtovanje zaščite in reševanja, obveščanje javnosti, prostorsko načrtovanje itd.
- Sistemi obvladovanja procesne varnosti (management).
- Ocenjevanje kvalitete vodenja organizacij/obratov, ocenjevanje varnostne kulture, ocenjevanje in upravljanje človeške zanesljivosti.
- Analize vzrokov izrednih dogodkov z nevarnimi snovmi.

- Characteristics of the past major accidents (historical overview, trends, societal response).
- Identification and assessment of process safety risks (methods for hazards identification, development of major accident scenarios, methods and tools for assessment of consequences and their likelihoods, domino effects potential).
- Use of the risk assessment results (safety analysis) for risk reduction, licensing procedures (tolerability assessment) related to the environmental impact assessment, emergency response planning, informing the public, spatial planning, etc.
- Process safety management systems.
- Assessment of management quality of the organizations/establishments, evaluation of the safety climate (culture), assessment and management of human reliability.
- Root cause analysis of the process safety incidents and accidents.

Temeljna literatura in viri / Readings:

- Guidelines for risk based process safety. Center for Chemical Process Safety of the American Institute of
Chemical Engineers (2007). 706 p. ISBN 978-0-470-16569-0.
- Guidelines for chemical process quantitative risk analysis, Second Edition. New York: Center for
Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers (2000), 754 p., ISBN 0-8169-
0720-X.
- Lees’ Loss Prevention in the Process Industries, Hazard Identification, Assessment and Control. Volumes
1, 2 and 3. Fourth edition. Sam Mannan, Elsevier, 2012. ISBN: 978-0-12-397189-0.
- Risk Analysis and Control for Industrial Processes - Gas, Oil and Chemicals A System Perspective for
Assessing and Avoiding Low-Probability, High-Consequence Events. Hans Pasman, 2015. Elsevier. ISBN:
978-0-12-800057-1.
- The Coloured Books - Yellow, Green, Purple, Red - download available at TNO (registration required):
https://www.tno.nl/en/focus-areas/urbanisation/environment-sustainability/public-
safety/the-coloured-books-yellow-green-purple-red/
- Leveson, N., 2011. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press,
Cambridge, MA, USA. ISBN: 9780262533690 (open access title!).
- Reason J., 2007. Managing the risk of organizational accidents. Ashgate. ISBN 1840141040."

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
- razumevanje različnih vidikov varnosti (procesna, varnost pri delu ipd.),
- vrednotenje principov managementa procesne varnosti v industrijskih organizacijah, državnih organih in raziskovalnih organizacijah,
- vrednotenje uporabnosti analitskih metod pri ocenjevanju tveganj.

Splošne kompetence:
- poznavanje izbranih raziskovalnih metod, postopkov, procesov in orodij,
- izbira metod in orodij za ocenjevanje tveganj,
- vrednotenje povezanih negotovosti,
- sklepanje o pomenu tveganj na odločanje (sistemi vodenja),
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- načrtovanje dela v skupini.

Knowledge and understanding:
- Detailed understanding of various safety aspects (process, occupational, etc.),
- Evaluation of process safety management principles in industrial organizations, statutory agencies and research organizations,
- Evaluation of usefulness of analysis methods for risk assessment.

General Competences:
- To master selected research methods, procedures, processes and tools,
- Select method and tools for risk assessment,
- Develop critical thinking and self-assessment,
- Evaluate related uncertainties,
- Infer the meaning of risks on the decision making (management systems),
- Application of the obtained knowledge,
- Able to cooperate in a team.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in vrednotenje:
- umestitve in razlikovanja vidika procesne varnosti napram sorodnim vidikom,
- družbenih in organizacijskih ukrepov za obvladovanje procesnih tveganj,
- specifičnih metod, postopkov in orodij pri ocenjevanju tveganj,
- pomena obvladovanja tveganj pri odločitvah (realizacija strategij ipd.).

Knowledge and understanding of:
- Positioning and differentiation of the process safety aspect against other similar aspects,
- social and organizational measures to manage process safety risks,
- Specific methods, procedures and tools for risk assessment,
- The meaning of risk management at decisions (strategy realization, etc.).

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, delavnice, seminarji

Lectures, workshops, seminars

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt, ali seminarsko delo. K predstavitvi so vabljeni vsi študenti pri predmetu in sodelavci pri v projektu/seminarju.
100 %
Oral exam, in which the candidate demonstrates his/her knowledge and understanding of the essential course content, and presents how this can be included in his/her research project or seminar work. The presentation shall be attended also by all students at the curse and project/seminar participants.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. GRUDEN, Evelin, TAVČAR, Gašper. Aldiminium cations as countercations to discrete main group fluoroanions. Molecules. 2023, vol. 28, [article no.] 6270, 17, str. 1-16, ilustr. ISSN 1420-3049
2. JELEN, Jan, TAVČAR, Gašper. Deoxyfluorination of electron-deficient phenols. Organic letters. 2023, vol. 25, no. 20, str. 3649–3653. ISSN 1523-7052. DOI: 10.1021/acs.orglett.3c01018
3. GRUDEN, Evelin, TRAMŠEK, Melita, TAVČAR, Gašper. Discrete organofluoroaluminate anions : synthetic, structural, and spectroscopic aspects. Organometallics. 2022, vol. 41, no. 1, str. 41-51. ISSN 1520-6041. DOI: 10.1021/acs.organomet.1c00601
4. TRAMŠEK, Melita, GORESHNIK, Evgeny A., TAVČAR, Gašper. Bi(III) stable in the coordination compounds with XeF2 as a ligand. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. [Online ed.]. Dec. 2022, vol. 648, iss. 24, str. 1-6, ilustr. ISSN 1521-3749
5. OGOREVC, Klara, GERBEC, Marko, TAVČAR, Gašper. Deep eutectic solvents as the future of metal recovery. V: KUZMIĆ, Nina (ur.), et al. 15th Jožef Stefan International Postgraduate School Students’ Conference, 31st May - 2nd June 2023, Kamnik, Slovenia : Book of abstracts. Ljubljana: Jožef Stefan Institute: Jožef Stefan International Postgraduate School, 2023