Učni načrt predmeta

Predmet:
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije
Course:
Introduction to Environmentally Friendly Plasma Technologies
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-363
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Mozetič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ocena laboratorijskega dela oziroma eksperimentalnih spretnosti
20 %
Experimental skills and ability for working in a laboratory
Seminarska naloga
40 %
Seminar
Usten zagovor seminarske naloge
40 %
Oral justification of the seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. VANRENTERGHEM, Bart, HODNIK, Nejc, BELE, Marjan, ŠALA, Martin, AMELINCKX, Giovanni, NEUKERMANS, Sander, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, BREUGELMANS, Tom. Increase of electrodeposited catalyst stability via plasma grown vertically oriented graphene nanoparticle movement restriction. Chemical communications, ISSN 1359-7345, 28 Aug. 2017, vol. 53, iss. 67, str. 9340-9343, ilustr. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/cc/c7cc05828d, doi: 10.1039/c7cc05828d.
2. SUNNY, Anu Tresa, MOZETIČ, Miran, PRIMC, Gregor, MATHEW, Suresh, THOMAS, Sabu. Tunable morphology and hydrophilicity to epoxy resin from copper oxide nanoparticles. Composites science and technology, ISSN 0266-3538. [Print ed.], 2017, vol. 146, str. 34-41, doi: 10.1016/j.compscitech.2017.04.010.
3. HOLC, Matej, PRIMC, Gregor, ISKRA, Jernej, TITAN, Primož, KOVAČ, Janez, MOZETIČ, Miran, JUNKAR, Ita. Effect of oxygen plasma on sprout and root growth, surface morphology and yield of garlic. Plants, ISSN 2223-7747, 2019, vol. 8, no. 11, str. 462-1-462-16, doi: 10.3390/plants8110462.
4. GOSAR, Žiga, ĐONLAGIĆ, Denis, PEVEC, Simon, KOVAČ, Janez, MOZETIČ, Miran, PRIMC, Gregor, VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok. Deposition kinetics of thin silica-like coatings in a large plasma reactor. Materials, ISSN 1996-1944, 2019, vol. 12, no. 19, str. 3238-1-3238-15, doi: 10.3390/ma12193238.
5. MOZETIČ, Miran. Surface modification to improve properties of materials. Materials, ISSN 1996-1944, 2019, vol. 12, no. 4, str. 441-1-44-8, doi: 10.3390/ma12030441.