Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar II
Course:
Seminar II
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja vsi 2 3
Information and Communication Technologies, 2nd cycle all 2 3
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-786
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Nada Lavrač
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga (osnutek članka s področja magistrskega dela)
70
Seminar (draft paper from the field of the master thesis)
Ustna predstavitev in zagovor seminarske naloge
30
Oral presentation and defense of the seminar work
Seminar II študent opravi tako, da pred komisijo pripravi predstavitev svojega projektnega dela na magistrskem študiju in ob zagovoru dokaže tudi celovito znanje s področja študijskega programa. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Po opravljenem Seminarju II odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja II, izpitno prijavnico za Seminar II, seminarsko nalogo (osnutek članka s področja magistrskega dela) in natisnjene prosojnice seminarja.
The students present the Seminar II on their project work for master studies in front of a committee, where they also demonstrate comprehensive knowledge from the field of the study program. The student and his supervisor shall jointly set the date and time of the seminar. At least one week before the presentation, the student shall communicate the date, time, room and title of the seminar to info@mps.si. After presenting the Seminar II the student must submit to the IPS Secretariat the filled out and signed minutes of the Seminar II, Seminar II exam application, seminar work (draft paper on the topic of the master thesis), as well as printed presentation of the Seminar II.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. J. Fürnkranz, D. Gamberger, and N. Lavrač, Foundations of Rule Learning. Springer, 2012.
2. A. Vavpetič, V. Podpečan, and N. Lavrač, Semantic subgroup explanations. J. Intell. Inf. Syst. 42(2): 233-254, 2014.
3. Petrič, B. Cestnik, N. Lavrač, and T. Urbančič, Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. The Computer Journal 55(1): 47-61, 2012.
4. B. Sluban, D. Gamberger, and N. Lavrač, Ensemble-based noise detection: noise ranking and visual performance evaluation. Data Min. Knowl. Discov. 28(2): 265-303, 2014.
5. M. Grčar, N. Trdin, and N. Lavrač. A methodology for mining document-enriched heterogeneous information networks. The Computer Journal, 56(3): 321-335, 2013.