Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar II
Course:
Seminar II
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja vsi 2 3
Information and Communication Technologies, 2nd cycle all 2 3
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-786
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Nada Lavrač
Sodelavci / Lecturers:
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical disciplines or computer science.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter prepoznavanja aktualnih znanstveno raziskovalnih problemov, sodobnih metod raziskovanja, najnovejših rezultatov in uporabe najnovejšega znanja na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Študenti se bodo soočili tudi z izzivi izdelave pisnega pregleda obravnavanih vsebin v obliki osnutka članka in osnutka teme magistrskega dela ter s posredovanjem ugotovitev v obliki neposrednega ustnega komuniciranja.

Students will develop the ability to follow and identify current scientific research problems, modern methods of research, the latest results and the use of the state-of-the -art knowledge in the field of information and communication technologies. Students will also face with the challenges of writing a written review of the selected topics as a draft paper and a draft topic of the master thesis as well as by sharing of their findings with oral seminar presentation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Strokovna in znanstvena literatura s področja seminarja. / Professional and scientific literature from the field of the seminar.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Predmet nadgrajuje pridobljeno znanje pri predmetu Seminar I. Cilj predmeta je pripraviti pisno celostno predstavitev svojih rezultatov in teme magistrskega dela ter posredovanje navedenega v obliki ustne predstavitve.

This course upgrades the knowledge received at Seminar I, its aim is to prepare a written comprehensive presentation of the results and the topic of master thesis. An important goal is also the ability to present their findings in the form of oral presentation.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Priprava osnutka članka in osnutka teme magistrskega dela, ustna predstavitev ter suverena komunikacija o obravnavanih vsebinah.

Dokazano celovito znanje s področja študijskega programa.

Preparation of a draft paper and a draft topic of master thesis as well as oral presentation and sovereign communication about the discussed topics.

Proven comprehensive knowledge from the field of the study program.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Seminar, konzultacije, druge metode

Seminar, consultations, other methods

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga (osnutek članka s področja magistrskega dela)
70
Seminar (draft paper from the field of the master thesis)
Ustna predstavitev in zagovor seminarske naloge
30
Oral presentation and defense of the seminar work
Seminar II študent opravi tako, da pred komisijo pripravi predstavitev svojega projektnega dela na magistrskem študiju in ob zagovoru dokaže tudi celovito znanje s področja študijskega programa. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Po opravljenem Seminarju II odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja II, izpitno prijavnico za Seminar II, seminarsko nalogo (osnutek članka s področja magistrskega dela) in natisnjene prosojnice seminarja.
The students present the Seminar II on their project work for master studies in front of a committee, where they also demonstrate comprehensive knowledge from the field of the study program. The student and his supervisor shall jointly set the date and time of the seminar. At least one week before the presentation, the student shall communicate the date, time, room and title of the seminar to info@mps.si. After presenting the Seminar II the student must submit to the IPS Secretariat the filled out and signed minutes of the Seminar II, Seminar II exam application, seminar work (draft paper on the topic of the master thesis), as well as printed presentation of the Seminar II.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŠKRLJ, Blaž, BEVEC, Matej, LAVRAČ, Nada. Multimodal AutoML via representation evolution. Machine learning and knowledge extraction. Mar. 2023, iss. 1, vol. 5, str. 1-13, ilustr. ISSN 2504-4990
2. ŠKRLJ, Blaž, KRALJ, Jan, KONC, Janez, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, LAVRAČ, Nada. Deep node ranking for neuro-symbolic structural node embedding and classification. International journal of intelligent systems. [Print ed.]. 2022, vol. 37, iss. 1, str. 914-943, ilustr. ISSN 0884-8173
3. ŠKRLJ, Blaž, DŽEROSKI, Sašo, LAVRAČ, Nada, PETKOVIĆ, Matej. ReliefE : feature ranking in high dimensional spaces via manifold embeddings. Machine learning. [Print ed.]. 2022, vol. 111, no. 11, str. 273-317. ISSN 0885-6125
4. ŠKRLJ, Blaž, ERŽEN, Nika, LAVRAČ, Nada, KUNEJ, Tanja, KONC, Janez. CaNDis : a web server for investigation of causal relationships between diseases, drugs, and drug targets. Bioinformatics. [Print ed.]. 1 Sep. 2021, vol. 36, no. 6, str. 885-887, ilustr. ISSN 1367-4803
5. J. Fürnkranz, D. Gamberger, and N. Lavrač, Foundations of Rule Learning. Springer, 2012.