Učni načrt predmeta

Predmet:
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji
Course:
Automated Modeling of Dynamic Systems with Ecological Applications
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-787
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Sašo Džeroski
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Seminarska naloga
25 %
Seminar work
Ustni zagovor
25 %
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Aleksovski, D., Kocijan, J., and Džeroski, S. (2015). Model-tree ensembles for noise-tolerant system identification. Advanced Engineering Informatics, 29(1): 1-15. DOI: 10.1016/j.aei.2014.07.008
2. Simidjievski, N., Todorovski, L., and Džeroski, S. (2015). Learning ensembles of population dynamics models and their application to modelling aquatic ecosystems. Ecological Modelling, 306: 305-317. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2014.08.019
3. Simidjievski, N., Todorovski, L., and Džeroski, S. (2015). Predicting long-term population dynamics with bagging and boosting of process-based models. Expert Systems with Applications, 42(22): 8484-8496. DOI: 10.1016/j.eswa.2015.07.004
4. Škerjanec, M., Atanasova, N., Čerepnalkoski, D., Džeroski, S., and Kompare, B. (2014). Development of a knowledge library for automated watershed modeling. Environmental Modelling and Software, 54: 60-72.DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.017
5. Taškova, K., Šilc, J., Atanasova, N., and Džeroski, S. (2012). Parameter estimation in a nonlinear dynamic model of an aquatic ecosystem with meta-heuristic optimization. Ecological Modelling, 226(1): 36-61. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2011.11.029