Učni načrt predmeta

Predmet:
Bio-slikanje
Course:
Bioimaging
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-789
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni zagovor
70 %
Oral presentation
Sodelovanje pri pripravah člankov ali seminarske naloge
30 %
Writing essays
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Molenaar RJ, Van Noorden CJF, Type 2 diabetes and cancer as redox diseases? Lancet 2014;384:853
2. Molenaar RJ, Botman D, Smits MA, Hira VV, van Lith SA, Stap J, Henneman P, Khurshed M, Lenting K, Mul AN, Dimitrakopoulou D, van Drunen CM, Hoebe RA, Radivoyevitch T, Wilmink JW, Maciejewski JP, Vandertop WP, Leenders WP, Bleeker FE, Van Noorden CJ, Radioprotection of IDH1-Mutated Cancer Cells by the IDH1-Mutant Inhibitor AGI-5198. Cancer Res 2015;75:4790-4802
3. Hira VVV, Van Noorden CJF, Carraway HE, MaciejewskiJP, Molenaar RJ, Novel therapeutic strategies to target leukemic cells that hijack compartmentalized continuous hematopoietic stem cell niches. Biochim Biophys Acta 2017;1868:183-198
4. Krishnaswami V, Van Noorden CJF, Manders EMM, Hoebe RA, Spatially-controlled illumination microscopy. Quart Rev Biophys 2016;49:e19
5. Van der Wijk AE, Vogels IMC, Van Noorden CJF, Klaassen I, Schlingemann RO, TNFa-induced disruption of the blood-retinal barrier in vitro is regulated by intracellular 3’,5’-cyclic adenosine monophosphate levels. Invest Ophthalmol Vis Sci 2017;58:3496-3505