Učni načrt predmeta

Predmet:
Biologija matičnih celic
Course:
Biology of Stem Cells
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-791
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Tamara Lah Turnšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit iz splošnega dela
20 %
Oral exam of the basic theoretical part
Ocena od seminarja
30 %
Seminar assessment
Samostojni projekt
50 %
Independent project
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. The Duality of Stem Cells: Double-Edged Sword in Tumour Evolution and Treatment, Tanjšek, & Lah in Ch15- R. R. Resende and H. Ulrich (eds.), Trends in Stem Cell Proliferation and Cancer Research, DOI: 10.1007/978-94-007-6211-4_15, Springer Science+Business Media Dordrecht 2013.
2. MOTALN, Helena, GRUDEN, Kristina, HREN, Matjaž, SCHICHOR, Christian, PRIMON, Monika, ROTTER, Ana, LAH TURNŠEK, Tamara. Human mesenchymal stem cells exploit the immune response mediating chemokines to impact the phenotype of glioblastoma. Cell transplantation, ISSN 0963-6897. [Print ed.], 2012, vol. 21, no. 7, str. 1529-1545. http://dx.doi.org/10.3727/096368912X640547, doi: 10.3727/096368912X640547
3. SCHICHOR, Christian, ALBRECHT, Valerie, KORTE, Benjamin, BUCHNER, Alexander, RIESENBERG, Rainer, MYSLIWIETZ, Josef, PARON, Igor, MOTALN, Helena, LAH TURNŠEK, Tamara, JÜRCHOTT, Kathrin, SELBIG, Joachim, TONN, Joerg-Christian. Mesenchymal stem cells and glioma cells form a structural as well as a functional syncytium in vitro. Experimental neurology, ISSN 0014-4886, 2012, vol. 234, issue 1, str. 208-219. http://dx.doi.org/10.1016/j.expneurol.2011.12.033, doi: 10.1016/j.expneurol.2011.12.033.
4. KOLOŠA, Katja, MOTALN, Helena, HEROLD-MENDE, Christel, KORŠIČ, Marjan, LAH TURNŠEK, Tamara. Paracrine effects of mesenchymal stem cells induce senescence and differentiation of glioblastoma stem-like cells. Cell transplantation, ISSN 0963-6897. [Print ed.], 2015, vol. 24, no. 4, str. 631-644, doi: 10.3727/096368915X687787. [COBISS.SI-ID 3425871]
5. VEČERIĆ-HALER, Željka, ERMAN, Andreja, CERAR, Anton, MOTALN, Helena, KOLOŠA, Katja, LAH TURNŠEK, Tamara, SODIN-ŠEMRL, Snežna, LAKOTA, Katja, MRAK POLJŠAK, Katjuša, ŠKRAJNAR, Špela, KRANJC BREZAR, Simona, ARNOL, Miha, PERŠE, Martina. Improved protective effect of umbilical cord stem cell transplantation on cisplatin-induced kidney injury in mice pretreated with antithymocyte globulin. Stem Cells International (Online), ISSN 1687-9678, 2016, vol. 2016 12, ilustr. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3585362, doi: 10.1155/2016/3585362.