Učni načrt predmeta

Predmet:
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov
Course:
Electrochemical Processes and Corrosion Protection
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-796
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Ingrid Milošev
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovensko, angleško / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. I. Milošev, G.S. Frankel, Conversion coatings based on zirconium and/or titanium: a review. Journal of The Electrochemical Society, 165 (3) (2018) C1-C18
2. I. Milošev, D. Zimerl, Ch. Carriere, S. Zanna, A. Seyeux, J. Iskra, S. Stavber, F. Chiter, M. Poberžnik, D. Costa, A. Kokalj, P. Marcus, The effect of anchor group and alkyl backbone chain on performance of organic compounds as corrosion inhibitors for aluminum investigated using an integrative experimental-modeling approach. Journal of The Electrochemical Society, 167 (2020) 061509
3. Synergistic effect of 2-mercaptobenzimidazole and octylphosphonic acid as corrosion inhibitors for copper and aluminium - An electrochemical, XPS, FTIR and DFT study. Corrosion Science, 182 (2021) 109082
4. I. Milošev, P. Rodič, The effect of surface pretreatment of aluminum alloy 7075-T6 on the subsequent inhibition by cerium(III) acetate in chloride-containing soluti. Journal of The Electrochemical Society, 169 (2022) 011504
5. I Milošev, D. Hamulić, P. Rodič, C. Carriere, S. Zanna, H. Budasheva, D. Korte, M. Franko, D. Mercier, A. Deyeus, P. Marcus. SIloxane polyacrylic sol-gel coatings with alkyl and perfluoroalkyl chains: Synthesis, composition, thermal properties and long-term corrosion protection. Applied Surface Science 574 (2022) 151578