Učni načrt predmeta

Predmet:
Evolucijska genomika
Course:
Evolutionary Genomics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-797
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Dušan Kordiš
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Župunski V. and Kordiš D. (2016). Strong and widespread action of site-specific positive selection in the snake venom Kunitz/BPTI protein family. Sci Rep. 6:37054.
2. Kokošar J. and Kordiš D. (2013). Genesis and regulatory wiring of retroelement-derived domesticated genes: a phylogenomic perspective. Mol Biol Evol. 30:1015-1031.
3. Kordiš D. (2011). Extensive intron gain in the ancestor of placental mammals. Biol Direct. 6:59.
4. Kordiš D. (2009). Transposable elements in reptilian and avian (Sauropsida) genomes. Cytogenet Genome Res. 127:94-111.
5. Kordiš D. and Turk V. (2009). Phylogenomic analysis of the cystatin superfamily in eukaryotes and prokaryotes. BMC Evol Biol. 9:266.