Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz biofizike
Course:
Selected Topics in Biophysics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-801
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Gojmir Lahajnar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustni izpit
50
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. DESANDO, Michael A., LAHAJNAR, Gojmir, FRIEDRICH, Miha, PLAVEC, Janez, TAVČAR, Gašper. Influence of solvent chemistry on 1H NMR spectral and relaxation properties of a long-chain ionic surfactant in chloroform-d. Colloid and polymer science, ISSN 0303-402X, 2015, vol. 293, no. 5, str. 1409-1423, doi: 10.1007/s00396-014-3494-3. [COBISS.SI-ID 28393767]
2. STEPIŠNIK, Janez, LAHAJNAR, Gojmir, ZUPANČIČ, Ivan, MOHORIČ, Aleš. Study of translational dynamics in molten polymer by variation of gradient pulse-width of PGSE. Journal of magnetic resonance, ISSN 1090-7807, 2013, vol. 236, str. 41-46, doi: 10.1016/j.jmr.2013.08.003. [COBISS.SI-ID 27404327]
3. STEPIŠNIK, Janez, MOHORIČ, Aleš, SERŠA, Igor, LAHAJNAR, Gojmir. Analysis of polymer dynamics by NMR modulated gradient spin echo. V: VOLOVŠEK, Vesna (ur.), BISTRIÈIAE, Lahorija (ur.). Polymer spectroscopy July 2011, (Macromolecular Symposia, ISSN 1022-1360, Special issue, Volume 305, Issue 1). Basel [etc.]: Hüting & Wepf Verlag. 2011, vol. 305, str. 55-62, doi: 10.1002/masy.201000120. [COBISS.SI-ID 2362212]
4. LAHAJNAR, Gojmir, SOBOTIČ, Barbara, SEPE, Ana, JAZBINŠEK, Vojko, PEČAR, Slavko. Influence of sodium nitroprusside on human erythrocyte membrane water permeability : an NMR study. General physiology and biophysics, ISSN 0231-5882, 2010, vol. 29, no. 4, str. 373-380, doi: 10.4149/gpb_2010_04_373. [COBISS.SI-ID 24290855]
5. DESANDO, Michael A., LAHAJNAR, Gojmir, PLAVEC, Janez. Molecular interactions and mechanisms in the 1H NMR relaxation of residual CHCl3 in deuterochloroform solution of a two-chain ionic surfactant. Journal of solution chemistry. 2018, vol. 47, no. 7, str. 1246-1268. ISSN 0095-9782. https://link.springer.com/article/10.1007/s10953-018-0789-x, DOI: 10.1007/s10953-018-0789-x. [COBISS.SI-ID 31569447]