Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz sinteze proteinov
Course:
Advanced Topics in Protein Synthesis
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-803
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Nenad Ban
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
angleščina / English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50
Oral exam
Predstavitev raziskovalnega projekta
50
Presentation of the research proposal paper
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Greber BJ, Bieri P, Leibundgut M, Leitner A, Aebersold R, Boehringer D, Ban N. (2015) The complete structure of the 55S mammalian mitochondrial ribosome. Science. 348(6232):303-8.
2. Greber BJ, Boehringer D, Leibundgut M, Bieri P, Leitner A, Schmitz N, Aebersold R, Ban N. (2014) The complete structure of the large subunit of the mammalian mitochondrial ribosome. Nature. 515(7526):283.
3. Erzberger JP, Stengel F, Pellarin R, Zhang S, Schaefer T, Aylett CHS, Cimermančič P, Boehringer D, Sali A, Aebersold R, and Ban N. (2014) Molecular Architecture of the 40S•eIF1•eIF3 Translation Initiation Complex. Cell 158(5):1123-35.
4. Greber BJ, Boehringer D, Leitner A, Bieri P, Voigts-Hoffmann F, Erzberger JP, Leibundgut M, Aebersold R, Ban N. (2014) Architecture of the large subunit of the mammalian mitochondrial ribosome. Nature. 505(7484):515-9.
5. Klinge S, Voigts-Hoffmann F, Leibundgut M, Arpagaus S, Ban N. (2011) Crystal structure of the eukaryotic 60S ribosomal subunit in complex with initiation factor 6. Science, 334, 941-8.