Učni načrt predmeta

Predmet:
Karakterizacija kovinskih materialov
Course:
Characterization of Metallic Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-804
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Monika Jenko
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina/English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom.
50
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JENKO, Monika, GODEC, Matjaž, KOCIJAN, Aleksandra, RUDOLF, Rebeka, DOLINAR, Drago, OVSENIK, Maja, GORENŠEK, Matevž, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran. A new route to biocompatible Nitinol based on a rapid treatment with H 2 / O 2 gaseous plasma. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], April 2019, vol. 473, str. 976-984, doi: 10.1016/j.apsusc.2018.12.140. [COBISS.SI-ID 21981974],
2. JENKO, Monika, GORENŠEK, Matevž, GODEC, Matjaž, HODNIK, Maxinne, ŠETINA, Barbara, DONIK, Črtomir, GRANT, John T., DOLINAR, Drago. Surface chemistry and microstructure of metallic biomaterials for hip and knee endoprostheses. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Avg. 2017, vol. 427, str. 584-593, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217323206, doi: 10.1016/j.apsusc.2017.08.007. [COBISS.SI-ID 1331882]
3. JOVIČEVI KLUG, Patricia, JENKO, Monika, KLUG JOVIČEVIĆ, Matic, ŠETINA, Barbara, KOVAČ, Janez, PODGORNIK, Bojan. Effect of deep cryogenic treatment on surface chemistry and microstructure of selected high-speed steels. Applied Surface Science. [Print ed.]. May 20-
4. KOSEC, Tadeja, MOČNIK, Petra, MEZEG, Uroš, LEGAT, Andraž, OVSENIK, Maja, JENKO, Monika, GRANT, John T., PRIMOŽIČ, Jasmina. Tribocorrosive study of new and in vivo exposed nickel titanium and stainless steel orthodontic archwires. Coatings, ISSN 2079-6412, Mar. 2020, vol. 10, iss. 3, str. 1-11, ilustr. https://www.mdpi.com/2079-6412/10/3/230, doi: 10.3390/coatings10030230. [COBISS.SI-ID 2566759]
5. JUAN, J., ORAZI, V., SANDOVAL, M., BECHTHOLD, P., HERNÁNDEZ-LAGUNA, A., SAINZ-DÍAZ, C. I., GONZALES, E. A., JENKO, Monika, JASEN, P. V. DTF study of Ni segregation at B2-NiTi(110)/rutile-TiO2(110) interface. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Sept. 2019, vol. 489, str. 287-296, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433219316575. [COBISS.SI-ID 1487786]