Učni načrt predmeta

Predmet:
Karakterizacija sestave in strukture
Course:
Characterisation of Structure
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3.stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO-805
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Iztok Arčon
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Individualna projektna naloga iz analize rentgenskih absorpcijskih spektrov ter kvantitativnih numeričnih analiz spektrov EXAFS in XANES na realnih primerih iz raziskovalne prakse.
50
Project on on X-ray absorption spectroscopy and on quantitative EXAFS and XANES analysis on real data from research practice.
Zaključni projekt, pri katerem študent pripravi predlog eksperimenta na izbrani sinhrotronski merilni postaji.
50
At the end of the course they prepare a final project, i.e. experiment proposal for beamtime at a selected synchrotron X-ray absoprtion beamline.
Projektne naloge in zaključni projekt oddajo v pisni obliki in jih zagovarjajo v ustni obliki v diskusiji z nosilcem predmeta in ostalimi študenti.
All projects are prepared in a written form and defended orally in an open discussion with professor and students.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Arcon I., Paganelli S., Piccolo O., Gallo M., Vogel-Mikus K., Baldi F., XAS analysis of iron and palladium bonded to a polysaccharide produced anaerobically by a strain of Klebsiella oxytoca , Journal of Synchrotron Radiation 22, 1215-1226 (2015)
2. DOMINKO, Robert, VIŽINTIN, Alen, AQUILANTI, Giuliana, STIEVANO, Lorenzo, JOSEPH HELEN, Maria, REDDY MUNNANGI, Anji, FICHTNER, Maximilian, ARČON, Iztok. Polysulfides formation in different electrolytes from the perspective of X-ray absorption spectroscopy. Journal of the Electrochemical Society, ISSN 1945-7111. [Online ed.], vol. 165, no. 1, str. A5014-A5019, (2018)
3. VOGEL-MIKUŠ, Katarina, ARČON, Iztok, KUMP, Peter, PELICON, Primož, NEČEMER, Marijan, VAVPETIČ, Primož, KOREN, Špela, REGVAR, Marjana. Analytical tools for exploring metal accumulation and tolerance in plants. V: ANJUM, Naser A. (ur.). Phytotechnologies : remediation of environmental contaminants. Boca Raton (FL): Taylor & Francis, cop., str. 443-495, (2013)
4. PLIEKHOV, Oleksii, ARČON, Iztok, NOVAK TUŠAR, Nataša, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. Photocatalytic activity of zirconium- and manganese-codoped titania in aqueous media : the role of the metal dopant and its incorporation site. ChemCatChem, ISSN 1867-3899, vol. 8, iss. 12, str. 2109-2118, (2016)
5. ČIŽMAR, Tihana, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, ARČON, Iztok. Correlations between photocatalytic activity and chemical structure of Cu-modified TiO2−SiO2 nanoparticle composites. Catalysis today, , vol. 287, str. 155-160, (2017)