Učni načrt predmeta

Predmet:
Klasični in kvantni kaos
Course:
Classical and Quantum Chaos
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle 1 1 Vrsta / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-807
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Marko Robnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. WANG, Qian, ROBNIK, Marko. Multifractality in quasienergy space of coherent states as a signature of quantum chaos. Entropy. 2021, iss. 10, art. 1347, str. 1-20, ilustr. ISSN 1099-4300. https://www.mdpi.com/1099-4300/23/10/1347. [COBISS.SI-ID 81221379], [JCR, SNIP]
2. LOZEJ, Črt, LUKMAN, Dragan, ROBNIK, Marko. Fluctuating number of energy levels in mixed-type lemon billiards. Physics. 2021, 3, 4, str. 888-902. ISSN 2624-8174. https://www.mdpi.com/2624-8174/3/4/55, DOI: 10.3390/physics3040055. [COBISS.SI-ID 78873347], [WoS]
3. WANG, Qian, ROBNIK, Marko. Statistical properties of the localization measure of chaotic eigenstates in the Dicke model. Physical review. E. 2020, vol. 102, issue 3, str. 0032212-1 - 032212-13, graf. prikazi, tabele. ISSN 2470-0053. DOI: 10.1103/PhysRevE.102.032212. [COBISS.SI-ID 28251907], [JCR, SNIP, WoS do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,50, Scopus do 22. 3. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,50]
4. BATISTIĆ, Benjamin, LOZEJ, Črt, ROBNIK, Marko. The distribution of localization measures of chaotic eigenstates in the stadium billiard. Nonlinear phenomena in complex systems. 2020, vol. 23, no. 1, str. 17-32. ISSN 1817-2458. http://www.j-npcs.org/abstracts/vol2020/v23no1/v23no1p17.html. [COBISS.SI-ID 13655811], [SNIP, WoS do 14. 7. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67, Scopus do 26. 3. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
5. ROBNIK, Marko. A brief introduction to stationary quantum chaos in generic systems. V: BOUNTIS, Tassos (ur.), et al. [Proceedings book]. Minsk: Nonlinear Phenomena in Complex Systems, 2020. No. 2, vol. 23, str. 172-191. Nonlinear phenomena in complex systems (Online), Vol. 23, no. 2, 2020. ISSN 1817-2458. http://www.j-npcs.org/online/vol2020/v23no2p172.pdf. [COBISS.SI-ID 23653379], [SNIP]