Učni načrt predmeta

Predmet:
Kvantitativne analize nukleinskih kislin
Course:
Quantitation of Nucleic Acids
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnoloies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-808
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Kristina Gruden
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Angleščina/english
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Projekt: delo na primeru
100 %
Project: case study
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BAEBLER, Špela, SVALINA, Miha, PETEK, Marko, STARE, Katja, ROTTER, Ana, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina. quantGenius : implementation of a decision support system for qPCR-based gene quantification. BMC bioinformatics, ISSN 1471-2105, 2017, vol. 18, str. 1-11.
2. MORISSET, Dany, ŠTEBIH, Dejan, MILAVEC, Mojca, GRUDEN, Kristina, ŽEL, Jana. Quantitative analysis of food and feed samples with droplet digital PCR. PloS one, ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, issue 5, str. e62583-1-e62583-9.
3. DREO, Tanja, PIRC, Manca, RAMŠAK, Živa, PAVŠIČ, Jernej, MILAVEC, Mojca, ŽEL, Jana, GRUDEN, Kristina. Optimising droplet digital PCR analysis approaches for detection and quantification of bacteria : a case study of fire blight and potato brown rot. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2014, vol. 406, issue 26, str. 6513-6528.
4. DOBNIK, David, GRUDEN, Kristina, ŽEL, Jana, BERTHEAU, Yves, HOLST-JENSEN, Arne, BOHANEC, Marko. Decision support for the comparative evaluation and selection of analytical methods : detection of genetically modified organisms as an example. Food analytical methods, ISSN 1936-9751, 2018, 18 str., [in press], doi: 10.1007/s12161-018-1194-1.
5. CHERSICOLA, Marko, KLADNIK, Aleš, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, MRAK, Tanja, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase induction in tomato flower pedicel phloem and abscission related processes are differentially sensitive to ethylene. Frontiers in plant science, ISSN 1664-462X, 2017, vol. 8, str. 1-14, doi: 10.3389/fpls.2017.00464.