Učni načrt predmeta

Predmet:
Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov
Course:
Mechanism and Biological Implications of Protein Aggregation
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-810
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 21 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Eva Žerovnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustno preverjanje
50 %
Oral assessment
Pisni e-seminar
50 %
Written e-seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŽEROVNIK, Eva (2019). Possible mechanisms by which Stefin B could regulate proteostasis and oxidative stress. Cells, ISSN 2073-4409, 2019, vol. 8, no. 1, str. 70-1-70-8, doi: 10.3390/cells8010070.
2. HASANBAŠIĆ, Samra, JAHIĆ, Alma, BERBIĆ, Selma, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, ŽEROVNIK, Eva (2018). Inhibition of protein aggregation by several antioxidants. Oxidative medicine and cellular longevity, ISSN 1942-0900, 2018, vol. 2018, str. 8613209-1-8613209-12, doi:10.1155/2018/8613209.
3. Polajnar M, Zavašnik-Bergant T, Škerget K, Vizovišek M, Vidmar R, Fonović M, Kopitar-Jerala N, Petrovič U, Navarro S, Ventura S, Žerovnik E. Human stefin B role in cell's response to misfolded proteins and autophagy. PLoS One. 2014 Jul 21;9(7):e102500. doi: 10.1371/journal.pone.0102500. eCollection 2014.
4. Polajnar M, Zavašnik-Bergant T, Kopitar-Jerala N, Tušek-Žnidarič M, Zerovnik E. Gain in toxic function of stefin B EPM1 mutants aggregates: correlation between cell death, aggregate number/size and oxidative stress. Biochim Biophys Acta. 2014 Sep;1843(9):2089-99. doi: 10.1016/j.bbamcr.2014.05.018. Epub 2014 Jun 5.
5. Taler-Verčič A, Kirsipuu T, Friedemann M, Noormägi A, Polajnar M, Smirnova J, Znidarič MT, Zganec M, Skarabot M, Vilfan A, Staniforth RA, Palumaa P, Zerovnik E. The role of initial oligomers in amyloid fibril formation by human stefin B. Int J Mol Sci. 2013 Sep 5;14(9):18362-84. doi: 10.3390/ijms140918362.