Učni načrt predmeta

Predmet:
Mikroskopija nanomaterialov
Course:
Microscopy of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-812
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Maja Remškar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PIRKER, Luka, VIŠIĆ, Bojana, KOVAČ, Janez, ŠKAPIN, Srečo D., REMŠKAR, Maja. Synthesis and characterization of tungsten suboxide W n O 3 n − 1 nanotiles. Nanomaterials. [Online ed.]. 2021, vol. 11, no. 8, str. 1985-1-1985-12. DOI: 10.3390/nano11081985. [COBISS.SI-ID 72209411]
2. REINHARD, Simon, PIRKER, Luka, BÄUML, Christian, REMŠKAR, Maja, HÜTTEL, Andreas K. Coulomb blockade spectroscopy of a M o S 2 nanotube. Physica status solidi. Rapid research letters. [Online ed.]. 2019, vol. 13, no. 11, str. 1900251-1-1900251-9. DOI: 10.1002/pssr.201900251
3. LIU, Maomao, REMŠKAR, Maja, et al. Enhanced carrier transport by transition metal doping in W S 2 field effect transistors. Nanoscale. 2020, vol. 12, no. 33, str. 17253-17264. DOI: 10.1039/d0nr01573c.
4. KAZANOV, D. R., REMŠKAR, Maja, et al. Multiwall M o S 2 tubes as optical resonators. Applied physics letters. [Print ed.]. 2018, vol. 113, no. 10, str. 101106-1-101106-5. DOI: 10.1063/1.5047792.
5. PALETTI, Paolo, FATHIPOUR, Sara, REMŠKAR, Maja, SEABAUGH, Alan. Quantitative, experimentally-validated, model of M o S 2 nanoribbon Schottky field-effect transistors from subthreshold to saturation. Journal of applied physics. 2020, vol. 127, no. 6, str. 065705-1-065705-10. DOI: 10.1063/1.5127769