Učni načrt predmeta

Predmet:
Mikroskopske in mikroanalizne metode
Course:
Microscopical and Microanalytical Methods
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-813
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Čeh
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
80 %
Oral examination
Seminarji
10 %
Seminars
Naloge
10 %
Assignments
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. V. Šrot, M. Gec, P. van Aken, J.H. Jeon, M. Čeh, Influence of TEM specimen preparation on chemical composition of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 single crystals. Micron, ISSN 0968-4328. [Print ed.], 2014, vol. 62, str. 37-42.
2. A. Šestan, L. Sreekala, S. Markelj, M. Keleman, J. Zavašnik, C. Liebscher, G. Dehm, T. Hickel, M. Čeh, S. Novak, P. Jenuš, Non-uniform He bubble formation in W/W2CW/W2C composite : experimental and ab-initio study. Acta materialia, 2022, p. 15
3. Ž. Marinko, L. Suhadolnik, Z. Samardžija, J. Kovač, M. Čeh, The influence of a surface treatment of metallic titanium on the photocatalytic properties of TiO2 Nanotubes grown by anodic oxidation, Catalysts, 2021, vol. 10, no. 7, 803-1-803-16
4. L. Kelhar, J. Bezjak, M. Maček, J. Zavašnik, S. Šturm, P. Koželj, S. Kobe, J.M. Dubois, The role of Fe and Cu additions on the structural, thermal and magnetic properties of amorphous Al-Ce-Fe-Cu alloys, Journal of non-crystalline solids, 2017, 9.
5. G.I. Akmehmet, S. Šturm, M. Komelj, Z. Samardžija, B. Ambrožič, M. Sezen, M. Čeh, C. Ow-Yang, Origin of long afterglow in strontium aluminate phosphors : atomic scale imaging of rare earth dopant clustering. Ceramics international, 2019, vol. 45, iss. 16, 0. 20073-20077