Učni načrt predmeta

Predmet:
Od kristalov do 3D strukture makromolekul
Course:
From Crystals to 3D Structure of Macromolecules
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-820
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Dušan Turk
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
20 %
Seminar work
Uspešna določitev strukture makromolekule v kristalu
80 %
Successful completion of macromolecular crystal structure determination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. TURK, Dušan. MAIN software for density averaging, model building, structure refinement and validation. Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, ISSN 0907-4449, 2013, vol. 69, part 8, str. 1342-1357, doi: 10.1107/S0907444913008408.
2. PRAŽNIKAR, Jure, TURK, Dušan. Free kick instead of cross-validation in maximum-likelihood refinement of macromolecular crystal structures. Acta crystallographica. D, Biological crystallography, ISSN 1399-0047, 2014, vol. 70, no. 12, str. 3124-3134. http://journals.iucr.org/d/issues/2014/12/00/lv5072/lv5072.pdf, doi: 10.1107/S1399004714021336.
3. TURK, Dušan. Boxes of model building and visualization. V: WLODAWER, Alexander (ur.), DAUTER, Zbigniew (ur.), JASKOLSKI, Mariusz (ur.). Protein crystallography : methods and protocols, (Methods in molecular biology, 1607), (Springer protocols). New York: Humana Press: Springer, 2017, str. 491-548. [COBISS.SI-ID 30667303].
4. USENIK, Aleksandra, RENKO, Miha, MIHELIČ, Marko, LINDIČ, Nataša, BORIŠEK, Jure, PERDIH, Andrej, PRETNAR, Gregor, MÜLLER, Uwe, TURK, Dušan. The CWB2 cell wall-anchoring module is revealed by the crystal structures of the Clostridium difficile cell wall proteins Cwp8 and Cwp6. Structure, ISSN 0969-2126. [Print ed.], 7 Mar. 2017, vol. 25, iss. 3, str. 514-21. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969212616304269?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.str.2016.12.018.
5. MIHELIČ, Marko, VLAHOVIČEK-KAHLINA, Kristina, RENKO, Miha, MESNAGE, Stephan, DOBERŠEK, Andreja, TALER-VERČIČ, Ajda, JAKAS, Andreja, TURK, Dušan. The mechanism behind the selection of two different cleavage sites in NAG-NAM polymers. IUCrJ, ISSN 2052-2525, 2017, vol. 4, part 2, str. 185-198, doi: 10.1107/S2052252517000367.