Učni načrt predmeta

Predmet:
Površine in mejne plasti
Course:
Surfaces and Interfaces
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-821
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Erik Zupanič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina ali angleščina / Slovenian or English
Vaje / Tutorial:
slovenščina ali angleščina / Slovenian or English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit ali
100 %
Oral exam or
Seminarska naloga in
50 %
Seminar work and
zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PRODAN, Albert, DUŠIĆ HREN, Ram, VAN MIDDEN, Marion, MIDDEN, Herman J. P. van, ZUPANIČ, Erik. The equivalence between unit-cell twinning and tiling in icosahedral quasicrystals. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2017, vol. 7, str. 12474-1-12474-6, doi: 10.1038/s41598-017-12669-w.
2. ZYBTSEV, S. G., ZUPANIČ, Erik, MIDDEN, Herman J. P. van, ŠTURM, Sašo, TCHERNYCHOVA, Elena, PRODAN, Albert, et al. NbS3 : a unique quasi-one-dimensional conductor with three charge density wave transitions. Physical review. B, ISSN 2469-9950, 2017, vol. 95, no. 3, str. 0351101-035110-14, doi: 10.1103/PhysRevB.95.035110.
3. ZUBKO, Maciej, KUSZ, Józef, PRODAN, Albert, ŠTURM, Sašo, MIDDEN, Herman J. P. van, BENNETT, J. Craig, DUBIN, Grzegorz, ZUPANIČ, Erik, BÖHM, Horst. Structural phase transition and related electronic properties in quasi-one-dimensional (NbSe4)10/3I. Acta crystallographica. Section B, Structural science, ISSN 0108-7681, 2013, vol. 69, no. 3, str. 229-237, doi: 10.1107/S2052519213010336.
4. PRODAN, Albert, MIDDEN, Herman J. P. van, ZUPANIČ, Erik, ŽITKO, Rok. Nanostructured and modulated low-dimensional systems. V: Proceedings of the XXII Conference on Applied Crystallography, 2-6 September 2012, Targanice, Poland, (Solid state phenomena, ISSN 1012-0394, Vol. 203/204, 2013). Zürich: Scitec Publications. 2013, vol. 203-204, str. 42-47, doi: 10.4028/www.scientific.net/SSP.203-204.42.
5. ŽITKO, Rok, MIDDEN, Herman J. P. van, ZUPANIČ, Erik, PRODAN, Albert, MAKRIDIS, S. S., NIARCHOS, Dimitrios, STUBOS, A. K. Hydrogenation properties of the TiBxTiBx structures. International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199. [Print ed.], 2011, vol. 36, no. 19, str. 12268-12278, doi: 10.1016/j.ijhydene.2011.06.087.