Učni načrt predmeta

Predmet:
Površine in mejne plasti
Course:
Surfaces and Interfaces
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-821
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Erik Zupanič
Sodelavci / Lecturers:
izr. prof. dr. Albert Prodan
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina ali angleščina / Slovenian or English
Vaje / Tutorial:
slovenščina ali angleščina / Slovenian or English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Osnovno znanje iz druge stopnje študija fizike, kemije ali druge naravoslovne ali tehniške smeri, ali zaključen študij druge stopnje drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Basic knowledge from the first and second cycle in physics, chemistry or other natural sciences or engineering, or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Struktura kristalnih površin;
- Adsorpcija in rast tankih plasti iz parne faze;
- Elektronske lastnosti površin;
- Fazni prehodi in rekonstrukcija trdnih površin;

- Površinska energija trdnin in kapljevin, adhezija;
- Mejne plasti tekočin in mehkih snovi;
- Sile med površinami, DLVO-teorija in stabilnost koloidov;

- Uporaba sipalnih metod v analizi površin;
- Augerjeva (AES), rentgenska fotoemisijska (XPS) in masna spektroskopija sekundarnih ionov (SIMS);
- Transmisijska elektronska mikroskopija;
- Tunelska mikroskopija (STM) in mikroskopija na
atomsko silo (AFM).

- The structure of crystal surfaces;
- Adsorption and growth of thin films from the gas phase;
- Electronic properties of surfaces;
- Phase transitions and reconstructions at solid surfaces;

- Surface energy of solids and liquids, ahesion;
- Interfaces of liquids and soft matter;
- Forces between surfaces, DLVO-theory and stability of colloids;

- The use of diffraction methods in surface analysis;
- Auger (AES), X-ray photoemission (XPS) and
secondary ion mass (SIMS) spectroscopies;
- Transmission electron microscopy;
- Scanning tunneling (STM) and atomic force (AFM) microscopies.

Temeljna literatura in viri / Readings:

H. Luth, Solid surfaces, interfaces and thin films, Springer, 6th ed., 2015.
H. Ibach, Physics of surfaces and interfaces, Springer, 2006.
J. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, Academic Press, 3rd ed., 2011.
B. Voigtländer, Scanning Probe Microscopy: AFM and STM, Springer, 2015.
G. Friedbacher, Surface and Thin Film Analysis: A Compendium of Principles, Instrumentation, and
Applications, Wiley-VCH, 2nd ed., 2011.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je omogočiti študentom boljše
razumevanje osnovnih fizikalnih lastnosti površin in mejnih plasti. Podan bo tudi obširen pregled
pomembnejših eksperimentalnih metod in merilnih tehnik za analizo površin.

Cilj se navezuje na kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik znanstvenega
raziskovanja lastnosti in strukture površin in mejnih plasti,
- sposobnost za samostojno in skupinsko
raziskovalno in razvojno delo,
- sposobnost uporabe znanja o površinah v praksi
in
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja
ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki
drugih disciplin in področij.

Predmetnospecifične kompetence:
- Predmet daje potrebno teoretično znanje in
pripravlja študente za samostojno raziskovalno
delo.

The objective of the course is to allow students to
acquire a better understanding of the basic physical properties of surfaces and interfaces. An overview will also be given of the important experimental methods and measuring techniques for surface analysis.

This objective is related to competences:
- mastering of methods and techniques of scientific research of properties and structure of surfaces and interfaces,
- ability to carry out independent as well as team
R&D work,
- ability to use the knowledge on surfaces in
practice,
- and partially also to the development of an
integral way of thinking and the ability to
communicate with experts from other disciplines
and fields.

Course Specific Competences:
- The course provides necessary theoretical
knowledge and prepares the students for
independent research work.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- poznavanje in razumevanje različnih fizikalnih in
kemijskih pojavov na površinah in mejnih plasteh;
- zmožnost nadzorovane uporabe zahtevnih
eksperimentalnih tehnik;
- sposobnost kritičnega vrednotenja postopkov in
procesov ter razvoja kritične in samokritične
presoje pridobljenih rezultatov;
- sposobnost predstaviti in pojasniti dobljene rezultate;
- sposobnost nadaljnjega izpopolnjevanja in uporabe pridobljenega znanja v praksi;
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, tako v domačem kot v mednarodnem okolju;
- sodelovanje in skupinsko delo.

Knowledge and Understanding:
- knowledge and understanding of different
physical and chemical processes at surfaces and
interfaces;
- ability of controlled use of sophisticated
experimental techniques;
- ability to critically evaluate the procedures and
processes and to acquire critical and self-critical
judgment of the acquired results;
- ability to present and clarify acquired results;
- ability to acquire additional knowledge and to apply it in solving practical problems;
- improvement of communication abilities within domestic and international communities;
- collaboration and team work.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, individualni seminarji, laboratorijsko delo (uporaba raziskovalne opreme v reševanju izbranega problema, obdelava in kritično ovrednotenje dobljenih rezultatov, analiza, izdelava predstavitve v obliki seminarja).

Lectures, individual seminar work, laboratory work (Solving selected problem with use of research equipment, analysis and critical evaluation of acquired results, analysis and preparation of seminar presentation).

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit ali
100 %
Oral exam or
Seminarska naloga in
50 %
Seminar work and
zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. DEL PUPO, Simone, ZUPANIČ, Erik, et al. Tuning graphene doping by carbon monoxide intercalation at the Ni(111) interface. Carbon. [Print ed.]. 2021, vol. 176, str. 253-261. ISSN 0008-6223. DOI: 10.1016/j.carbon.2021.01.120.
2. GAČNIK, Darja, JELEN, Andreja, KRNEL, Mitja, VRTNIK, Stanislav, LUZAR, Jože, KOŽELJ, Primož, MIDDEN, Marion van, ZUPANIČ, Erik, WENCKA, Magdalena, MEDEN, Anton, HU, Qiang, GUO, Sheng, DOLINŠEK, Janez. Structure and superconductivity of tin-containing HfTiZrSnM (M = Cu, Fe, Nb, Ni)medium-entropy and high-entropy alloys. Materials. 2021, vol. 14, no. 14, str. 3953-1-3953-26. ISSN 1996-1944. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136015, DOI: 10.3390/ma14143953.
3. ZYBTSEV, Sergey G., POKROVSKII, Vadim Ya., NASRETDINOVA, Venera, ZAITSEV-ZOTOV, S. V., ZUPANIČ, Erik, MIDDEN, Marion van, PAI, Woei Wu. The ultra-high-TP charge-density wave in the monoclinic phase of NbS3. Journal of alloys and compounds. [Print ed.]. [in press] 2020, 16 str. ISSN 0925-8388. DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.157098.
4. BENEDIČIČ, Izidor, JANŠA, Nejc, MIDDEN, Marion van, JEGLIČ, Peter, KLANJŠEK, Martin, ZUPANIČ, Erik, JAGLIČIĆ, Zvonko, ŠUTAR, Petra, PRELOVŠEK, Peter, MIHAILOVIĆ, Dragan, ARČON, Denis. Superconductivity emerging upon Se doping of the quantum spin liquid 1T−TaS2. Physical review. B. 2020, vol. 102, iss. 5, str. 054401-1-054401-9, ilustr. ISSN 2469-9950. DOI: 10.1103/PhysRevB.102.054401.
5. MIDDEN, Marion van, MIDDEN, Herman J. P. van, PRODAN, Albert, BENNETT, J. C., ZUPANIČ, Erik. Spatial ordering of the charge density waves in NbSe3. Physical review. B. 2020, vol. 102, no. 7, str. 075442-1075442-7. ISSN 2469-9950. DOI: 10.1103/PhysRevB.102.075442.