Učni načrt predmeta

Predmet:
Proteinsko in celično inženirstvo
Course:
Protein and Cell Engineering
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-825
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Jože Pungerčar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Požek, K., Leonardi, A., Pungerčar, J., Rao, W., Gao, Z., Liu, S., Laustsen, A.H., Trampuš Bakija, A., Reberšek, K., Podgornik, H. and Križaj, I. (2022): Genomic confirmation of the P-IIIe subclass of snake venom metalloproteinases and characterization of its first member, a disintegrin-like/cysteine-rich protein. Toxins 13, 232.
2. Pungerčar, J., Bihl, F., Lambeau, G. and Križaj, I. (2021): What do secreted phospholipases A2 have to offer in combat against different viruses up to SARS-CoV-2? Biochimie 189, 40–50.
3. Latinović, Z., Leonardi, A., Koh, C.Y., Kini, R.M., Trampuš Bakija, A., Pungerčar, J. and Križaj, I. (2020): The procoagulant snake venom serine protease potentially having a dual, blood coagulation factor V and X-activating activity. Toxins 12, 358.
4. Leonardi, A., Sajevic, T., Pungerčar, J. and Križaj, I. (2019): Comprehensive study of the proteome and transcriptome of the venom of the most venomous European viper : discovery of a new subclass of ancestral snake venom metalloproteinase precursor-derived proteins. J. Proteome Res. 18, 2287–2309.
5. Latinović, Z., Leonardi, A., Šribar, J., Sajevic, T., Žužek, M.C., Frangež, R., Halassy, B., Trampuš-Bakija, A., Pungerčar, J. and Križaj, I. (2016): Venomics of Vipera berus berus to explain differences in pathology elicited by Vipera ammodytes ammodytes envenomation: Therapeutic implications. J. Proteomics 146, 34–47.