Učni načrt predmeta

Predmet:
Proteoliza
Course:
Proteolysis
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-826
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
akad. prof. dr. Vito Turk
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. TURK, Vito, STOKA, Veronika, TURK, Dušan. Cystatins: biochemical and structural properties, and medical relevance. Frontiers in bioscience, ISSN 1093-9946, 2008, vol. 13, no. 13, str. 5406-5420.
2. UNANUE, Emil R., TURK, Vito, NEEFJES, Jacques. Variations in MHC class II antigen processing and presentation in health and disease. Annual review of immunology, ISSN 0732-0582, 2016, vol. 34, str. 365-297, doi: 10.1146/annurev-immunol-041015-055420.
3. BUTINAR, Miha, TRSTENJAK-PREBANDA, Mojca, RAJKOVIĆ, Jelena, JERIČ KOKELJ, Barbara, STOKA, Veronika, PETERS, Christoph, REINHECKEL, Thomas, KRÜGER, Achim, TURK, Vito, TURK, Boris, VASILJEVA, Olga. Stefin B deficiency reduces tumor growth via sensitization of tumor cells to oxidative stress in a breast cancer model. Oncogene, ISSN 0950-9232, 2014, vol. 33, no. 26, str. 3392-3400, doi: 10.1038/onc.2013.314.
4. SOBOTIČ, Barbara, VIZOVIŠEK, Matej, VIDMAR, Robert, VAN DAMME, Petra, GOCHEVA, Vasilena, JOYCE, Johanna A., GEVAERT, Kris, TURK, Vito, TURK, Boris, FONOVIĆ, Marko. Proteomic identification of cysteine cathepsin substrates shed from the surface of cancer cell. Molecular & cellular proteomics, ISSN 1535-9476, 2015, vol. 14, no. 8, str. 2213-2228, doi: 10.1074/mcp.M114.044628.
5. MIKHAYLOV, Georgy, KLIMPEL, D., SCHASCHKE, Norbert, MIKAC, Urška, VIZOVIŠEK, Matej, FONOVIĆ, Marko, TURK, Vito, TURK, Boris, VASILJEVA, Olga. Selective targeting of tumor and stromal cells by a nanocarrier system displaying lipidated cathepsin B inhibitor. Angewandte Chemie : International edition, ISSN 1433-7851. [Print ed.], 2014, vol. 53, no. 38, str. 10077-10081, doi: 10.1002/anie.201402305.