Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar III
Course:
Seminar III
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 3 5
Nanosciences and nanotechnologies, 3rd cycle / 3 5
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-832
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Barbara Malič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga (članek s področja doktorske disertacije)
70
Seminar (scientific paper on the topic of the doctoral dissertation)
Ustna predstavitev in zagovor seminarske naloge
30
Oral presentation and defense of the seminar work
Seminar III študent opravi tako, da pred komisijo treh profesorjev predstavi svoje raziskovalno delo na doktorskem študiju in dokaže celovito znanje z raziskovalnega področja študijskega programa. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Predsednik komisije je predstojnik študijskega programa ali njegov pooblaščeni predstavnik, člana komisije pa sta tudi mentor in praviloma vsaj en član komisije za oceno disertacije. Po opravljenem Seminarju III odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja III, izpitno prijavnico za Seminar III, seminarsko nalogo (članek s področja doktorske disertacije) ter natisnjene prosojnice seminarja.
Seminar III assessment is based on the presentation of the student's doctoral project in front of a committee of three IPS professors, where the student also demonstrates comprehensive knowledge from the research field of the study programme. The student and the supervisor jointly set the date and time of the seminar. At least one week before the presentation, the student shall communicate the date, time, room and title of the seminar to info@mps.si. The Head of the study program or his authorised representative is the president of the commission, supervisor and usually also one of the members of the commission for the evaluation of the dissertation are also members. After presenting Seminar III, the student must submit to the IPS Secretariat the filled out and signed minutes of Seminar III, Seminar III exam application, printed seminar work (scientific paper on the topic of the doctoral dissertation), as well as printout of slides presented at the seminar.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BEGUŠ, Samo, PIRNAT, Janez, JAZBINŠEK, Vojko, TRONTELJ, Zvonko. Optical detection of low frequency NQR signals : a step forward from conventional NQR. Journal of physics. D, Applied physics, ISSN 0022-3727, 8 Mar. 2017, vol. 50, no. 9, str. 1-10
2. LAVRIČ, Zoran, PIRNAT, Janez, LUŽNIK, Janko, PUC, Uroš, TRONTELJ, Zvonko, SRČIČ, Stanko. 1414N nuclear quadrupole resonance study of piroxicam: confirmation of new polymorphic form V. Journal of pharmaceutical sciences, ISSN 0022-3549, 2015, vol. 104, iss. 6, str. 1909-1918
3. BEGUŠ, Samo, JAZBINŠEK, Vojko, PIRNAT, Janez, TRONTELJ, Zvonko. A miniaturized NQR spectrometer for a multi-channel NQR-based detection device. Journal of magnetic resonance, ISSN 1090-7807, Oct. 2014, vol. 247, str. 22-30
4. LUŽNIK, Janko, PIRNAT, Janez, JAZBINŠEK, Vojko, LAVRIČ, Zoran, ŽAGAR, Veselko, SRČIČ, Stanko, SELIGER, Janez, TRONTELJ, Zvonko. 14N Nuclear Quadrupole Resonance study of polymorphism in famotidine. Journal of pharmaceutical sciences, ISSN 0022-3549, 2014, vol. 103, iss. 9, str. 2704-2709
5. JOVANOVIĆ, Sonja, SPREITZER, Matjaž, TRAMŠEK, Melita, TRONTELJ, Zvonko, SUVOROV, Danilo. Effect of oleic acid concentration on the physicochemical properties of cobalt ferrite nanoparticles. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2014, vol. 118, issue 25, str. 13844-13856