Učni načrt predmeta

Predmet:
Sinteza nanomaterialov
Course:
Synthesis of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-833
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Barbara Malič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
30
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
30
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Ustni izpit
40
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. VOJISAVLJEVIĆ, Katarina, WICKER, Susanne, CAN, Inci, BENČAN, Andreja, BARSAN, Nicolae, MALIČ, Barbara. Nanocrystalline cobalt-oxide powders by solution-combustion synthesis and their application in chemical sensors. Advanced powder technology, ISSN 0921-8831. [Print ed.], 2017, vol. 28, no. 4, str. 1118-1128, doi: 10.1016/j.apt.2016.10.029. [COBISS.SI-ID 30119719]
2. MATAVŽ, Aleksander, BOBNAR, Vid, MALIČ, Barbara. Tailoring ink-substrate interactions via thin polymeric layers for high-resolution printing. Langmuir, ISSN 0743-7463, 2017, vol. 33, no. 43, str. 11893-11900, doi: 10.1021/acs.langmuir.7b02181. [COBISS.SI-ID 30841383]
3. PEČNIK, Tanja, GLINŠEK, Sebastjan, KMET, Brigita, MALIČ, Barbara. Combined effects of thickness, grain size and residual stress on the dielectric properties of Ba0.5Sr0.5TiO3Ba0.5Sr0.5TiO3 thin films. Journal of alloys and compounds, ISSN 0925-8388. [Print ed.], 2015, vol. 646, str. 766-772, doi: 10.1016/j.jallcom.2015.06.192. [COBISS.SI-ID 28751655]
4. ROJAC, Tadej, BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, SAKAMOTO, Naonori, URŠIČ, Hana, JANČAR, Boštjan, TAVČAR, Gašper, MAKAROVIČ, Maja, WALKER, Julian, MALIČ, Barbara, DAMJANOVIĆ, Dragan. Domain-wall conduction in ferroelectric BiFeO3BiFeO3 controlled by accumulation of charged defects. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2017, vol. 16, no. 3, str. 322-327, doi: 10.1038/nmat4799. [COBISS.SI-ID 29936679]
5. DRNOVŠEK, Aljaž, PANJAN, Peter, PANJAN, Matjaž, ČEKADA, Miha. The influence of growth defects in sputter-deposited TiAlN hard coatings on their tribological behavior. Surface & coatings technology, ISSN 0257-8972. [Print ed.], 2016, vol. 288, str. 171-178, doi: 10.1016/j.surfcoat.2016.01.021. [COBISS.SI-ID 29221159]