Učni načrt predmeta

Predmet:
Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov
Course:
Stability, Folding and Aggregation of Proteins
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-834
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 21 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Eva Žerovnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustno izpraševanje
100 %
Oral assesment
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŽEROVNIK, Eva (2019). Possible mechanisms by which Stefin B could regulate proteostasis and oxidative stress. Cells, ISSN 2073-4409, 2019, vol. 8, no. 1, str. 70-1-70-8, doi: 10.3390/cells8010070.
2. HASANBAŠIĆ, Samra, TALER-VERČIČ, Ajda, PUIZDAR, Vida, STOKA, Veronika, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, VILFAN, Andrej, BERBIĆ, Selma, ŽEROVNIK, Eva (2019). Prolines affect the nucleation phase of amyloid fibrillation reaction; mutational analysis of human stefin B. ACS chemical neuroscience, ISSN 1948-7193, 2019, vol. 10, no. 6, str. 2730-2740, doi: 10.1021/acschemneuro.8b00621
3. JAHIĆ MUJKIĆ, Alma, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, BERBIĆ, Selma, ŽEROVNIK, Eva. Synergy of the inhibitory action of polyphenols plus vitamin C on amyloid fibril formation : case study of human stefin B. Antioxidants, ISSN 2076-3921, 2021, vol. 10, no. 9, str. 1471-1-1471-10, doi: 10.3390/antiox10091471.
4. Taler-Verčič A, Kirsipuu T, Friedemann M, Noormägi A, Polajnar M, Smirnova J, Znidarič MT, Zganec M, Skarabot M, Vilfan A, Staniforth RA, Palumaa P, Zerovnik E. The role of initial oligomers in amyloid fibril formation by human stefin B. Int J Mol Sci. 2013 Sep 5;14(9):18362-84. doi: 10.3390/ijms140918362.
5. Ptitsyn, OB, Pain RH, Semisotnov GV, Žerovnik, E and Razgulyaev OI .Evidence for a molten globule state as a general intermediate in protein folding. FEBS lett. 262, 20-24 (1990).