Učni načrt predmeta

Predmet:
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka
Course:
Role and Relevance of Animal Models in Understanding Tumor Progression
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-840
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Olga Vasiljeva
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Angleščina, slovenščina / English, Slovenian
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
30 %
Seminar
Predlog raziskav
40 %
Term paper
Ustno preverjanje
30 %
Oral assessment
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Vasiljeva O, Papazoglou A, Krüger A, Brodoefel H, Korovin M, Deussing J, Augustin N, Nielsen BS, Almholt K, Bogyo M, Peters C, Reinheckel T. Tumor cell-derived and macrophage-derived cathepsin B promotes progression and lung metastasis of mammary cancer. Cancer Res. (2006) May 15;66(10):5242-5250.
2. Mikhaylov G, Klimpel D, Schaschke N, Mikac U, Vizovisek M, Fonovic M, Turk V, Turk B, and Vasiljeva O. Selective targeting of tumor and stromal cells by lipidated cathepsin B inhibitor-based nanocarriersystem. Angewandte Chemie (2014) 53(38):10077-81.
3. Završnik J, Butinar M, Prebanda MT, Krajnc A, Vidmar R, Fonović M, Grubb A, Turk V, Turk B, Vasiljeva O. Cystatin C deficiency suppresses tumor growth in a breast cancer model through decreased proliferation of tumor cells. Oncotarget. (2017) Apr 24;8(43):73793-73809.
4. Wong KR, Menendez E, Craik CS, Kavanaugh WM, Vasiljeva O. In vivo imaging of protease activity by Probody therapeutic activation. Biochimie. (2016) Mar;122:62-7.
5. Butinar M, Prebanda MT, Rajkovic J, Jeric J, Stoka V, Peters C, Reinheckel T, Kruger A, Turk V, Turk B, and Vasiljeva O. Stefin B deficiency reduces tumor growth via sensitisation of tumor cells to oxidative stress in a breast cancer model. Oncogene (2014) 33(26):3392-3400.