Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove fizike materialov
Course:
Fundamentals of Physics of Materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 1
Nanosciences and nanotechnologijes, 2nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-265
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Zdravko Kutnjak
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni izpit
50 %
Written exam
Ustni izpit
50 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KUTNJAK, Zdravko, PETZELT, Jan, BLINC, Robert. The giant electromechanical response in ferroelectric relaxors as a critical phenomenon. Nature, ISSN 0028-0836, 2006, vol. 441, str. 956-959.
2. LEBAR, Andrija, CORDOYIANNIS, George, KUTNJAK, Zdravko, ZALAR, Boštjan. The isotropic-to-nematic conversion in liquid crystalline elastomers. Advances in polymer science, ISSN 0065-3195, 2012, vol. 250, str. 147-185, doi: 10.1007/12_2010_103.
3. PIRC, Raša, ROŽIČ, Brigita, KORUZA, Jurij, MALIČ, Barbara, KUTNJAK, Zdravko. Negative electrocaloric effect in antiferroelectric PbZrO[sub]3. Europhysics letters, ISSN 0295-5075, 2014, vol. 107, no. 1, str. 17002-1- 17002-5, doi: 10.1209/0295-5075/107/17002.
4. PIRC, Raša, KUTNJAK, Zdravko. Electric-field dependent freezing in relaxor ferroelectrics = R. Pirc and Z. Kutnjak. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2014, vol. 89, no. 18, str. 184110-1-184110-7, doi: 10.1103/PhysRevB.89.184110.
5. KUTNJAK, Zdravko, PIRC, Raša. Specific heat anomaly in relaxor ferroelectrics and dipolar glasses. Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, 2017, vol. 121, no. 10, str. 105107-1-105107-7.