Učni načrt predmeta

Predmet:
Fizika v biologiji
Course:
Physics in Biology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Nanosciences and nanotechnologijes, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO2-268
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Janez Štrancar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ANDJELIĆ, Sofija, DRAŠLAR, Kazimir, HVALA, Anastazija, LOKAR, Nina, ŠTRANCAR, Janez, HAWLINA, Marko. Anterior lens epithelial cells attachment to the basal lamina. Acta ophthalmologica, ISSN 1755-375X, May 2016, vol. 94, iss. 3, str. e183-e188.
2. SEDMAK, Ivan, URBANČIČ, Iztok, PODLIPEC, Rok, ŠTRANCAR, Janez, MORTIER, Michel, GOLOBIČ, Iztok. Submicron thermal imaging of a nucleate boiling process using fluorescence microscopy. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Aug. 2016, vol. 109, str. 436-445.
3. PODLIPEC, Rok, ŠTRANCAR, Janez. Cell-scaffold adhesion dynamics measured in first seconds predicts cell growth on days scale - optical tweezers study. ACS applied materials & interfaces, ISSN 1944-8244. [Print ed.], 2015, vol. 7, no. 12, str. 6782-6791
4. LJUBETIČ, Ajasja, URBANČIČ, Iztok, ŠTRANCAR, Janez. Recovering position-dependent diffusion from biased molecular dynamics simulations. The Journal of chemical physics, ISSN 0021-9606, 2014, vol. 140, no. 8, str. 084109-1-084109 -11
5. PODLIPEC, Rok, GORGIEVA, Selestina, JURAŠIN, Darija, URBANČIČ, Iztok, KOKOL, Vanja, ŠTRANCAR, Janez. Molecular mobility of scaffolds' biopolymers influences cell growth. ACS applied materials & interfaces, ISSN 1944-8244. [Print ed.], 2014, vol. 6, iss. 18, str. 15980-15990